VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ga-la-ti 6:9; Giăng 11
Rick Warren
C:2/8/2018; P: 4/1/2020; 266 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/4/2020 22:22:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 26:4; Giăng 15:16
Bill Bright
C:1/4/2018; P: 4/25/2020; 220 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/8/2020 14:56:57
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:3-4
Rick Warren
C:2/23/2018; P: 3/23/2020; 272 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/31/2020 18:4:13
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-la-chi 3:10; Lu-ca 18:29-30; 1 Cô-rinh-tô 15:58
Rick Warren
C:3/1/2018; P: 4/7/2020; 253 xem
Xem lần cuối 8/7/2020 16:9:16
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 13:11
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/8/2020; 63 xem
Xem lần cuối 37.84 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 2:7,12-13; 1 Cô-rinh-tô 14:2; Châm-ngôn 20:5; Giăng 7:38-39
John Bevere
C:7/6/2020; 65 xem
Xem lần cuối 8/7/2020 10:29:48
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 13:5-6
Adrian Rogers
C:1/28/2016; P: 12/28/2019; 451 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/7/2020 9:55:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:4-6
Rick Warren
C:1/4/2018; P: 4/6/2020; 250 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/8/2020 4:24:7
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gia-cơ 4:14
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:7/6/2020; 64 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/7/2020 16:37:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 18:15; Châm-ngôn 19:8
Rick Warren
C:12/28/2017; P: 4/8/2020; 210 xem
Xem lần cuối 7/22/2020 21:29:1
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  25 / 358  Tiếp  Cuối

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm