VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Châm-ngôn 28:20
Bill Bright
C:1/16/2011; P: 5/20/2020; 435 xem
Xem lần cuối 11/18/2020 18:8:45
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:31; 1 Cô-rinh-tô 20:24b
Tommy Tenney
C:1/16/2011; P: 5/15/2020; 429 xem
Xem lần cuối 11/11/2020 1:41:44
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giu-đe 1:4
Bayless Conley
C:9/17/2015; P: 6/19/2020; 372 xem
Xem lần cuối 11/25/2020 18:48:47
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Larry Taylor
C:1/16/2011; P: 5/14/2020; 456 xem
Xem lần cuối 11/25/2020 7:11:37
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rô-ma 6:11; Ga-la-ti 2:20
Bill Bright
C:1/16/2011; P: 6/3/2020; 409 xem
Xem lần cuối 11/25/2020 13:49:50
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 20:21; Lu-ca 10:19
Jack Hayford
C:1/16/2011; P: 5/7/2020; 460 xem
Xem lần cuối 11/25/2020 13:30:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/23/2020; 59 xem
Xem lần cuối 11/18/2020 18:8:6
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 12:43-44; Giăng 4:24
GDNT
C:1/16/2011; P: 5/2/2020; 468 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 18:49:3
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 121:1
Bill Bright
C:6/30/2013; P: 3/10/2020; 587 xem
Xem lần cuối 11/25/2020 15:48:35
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Các Vua 6:1-2
Ulf Ekman
C:2/13/2016; P: 7/11/2020; 291 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/17/2020 12:29:5
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  25 / 366  Tiếp  Cuối

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm