VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Kính Mến

1 Sử-ký 28:0-29:0
M. Jeudi
C:10/11/2018; 48 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 14:2:12
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Cần Dùng Nó

Lu-ca 19:29-35
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/11/2018; 49 xem
Xem lần cuối 1/17/2019 0:28:0
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Người Hầu Việc Chúa

E-xơ-ra 7:10
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/10/2018; 43 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 8:20:35
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Thái Độ Mới (II)

Thi-thiên 42:1-5
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/9/2018; 62 xem
Xem lần cuối 1/19/2019 21:46:9
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Là Quý Nhất

Phi-líp 3:8
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:10/8/2018; 27 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 5:34:28
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Thái Độ Mới (I)

Thi-thiên 42:1-5
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/8/2018; 34 xem
Xem lần cuối 1/19/2019 20:36:50
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tìm Kiếm Chúa

Giê-rê-mi 29:13
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/5/2018; 71 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 23:32:32
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Những Dấu Kỳ Phép Lạ (Phần 2)

Hê-bơ-rơ 18:8; Công-vụ các Sứ-đồ 1:3; Rô-ma 1:16
Ralph Mahoney
C:10/4/2018; 36 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/17/2019 10:45:51
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Điều Gì Cần Để Giữ Sự Ngay Thật

Thi-thiên 119:9
Rick Warren
C:10/4/2018; 63 xem
Xem lần cuối 1/16/2019 14:8:9
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Trách Nhiệm

2 Sa-mu-ên 24
M. Jeudi
C:10/4/2018; 46 xem
Xem lần cuối 1/16/2019 4:55:8
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 286  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm