VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 23:34,43; Giăng 19:26; Ma-thi-ơ 27:46
Oral Roberts
C:1/16/2011; P: 7/24/2020; 396 xem
Xem lần cuối 9/19/2020 16:44:33
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Norma Smalley
C:10/2/2011; P: 7/21/2020; 959 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 21:58:2
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 31-6-8
Joyce Meyer
C:7/20/2020; 124 xem
Xem lần cuối 9/22/2020 10:29:30
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:11-12; Hê-bơ-rơ 12:2; Phi-líp 2:9-11
Rick Warren
C:7/20/2020; 139 xem
Xem lần cuối 9/22/2020 8:32:4
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Giăng 2:15-17
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/20/2020; 84 xem
Xem lần cuối 9/20/2020 21:47:18
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 101:6
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:7/20/2020; 91 xem
Xem lần cuối 9/20/2020 6:58:29
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-la-chi 3:16; Truyền-đạo 3:1,7
Joyce Meyer
C:1/16/2011; P: 7/15/2020; 492 xem
Xem lần cuối 9/19/2020 10:25:54
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:16; Hê-bơ-rơ 4:12
Bill Bright
C:10/8/2015; P: 7/15/2020; 277 xem
Xem lần cuối 9/14/2020 16:32:0
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:5-7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:7/14/2020; 58 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:31:27
Đọc  Chia sẻ
Giăng 15:16; Khải-huyền 3:20; Ma-thi-ơ 6:33
Yonggi Cho
C:1/20/2011; P: 7/13/2020; 755 xem
Xem lần cuối 9/22/2020 5:51:45
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 361  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm