VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Hiệp Châu
C:11/17/2020; 34 xem
Xem lần cuối 12/3/2020 18:31:12
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 84:4,7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/13/2020; 42 xem
Xem lần cuối 12/5/2020 0:27:29
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 23:34; Giăng 18:38; Phi-líp 2:15; 1 Ti-mô-thê 4:4-5
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/13/2020; 22 xem
Xem lần cuối 11/28/2020 17:31:18
Đọc  Chia sẻ
Lê-vi Ký 19:18; Ga-la-ti 5:14-15,19-21; Tít 3:10-11
Lisa Bevere
C:11/12/2020; 47 xem
Xem lần cuối 11/26/2020 16:45:15
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 6:1; Công-vụ các Sứ-đồ 20:24
Rick Warren
C:11/12/2020; 77 xem
Xem lần cuối 12/1/2020 21:43:31
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-13
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:11/12/2020; 53 xem
Xem lần cuối 11/29/2020 17:32:28
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 40:31; Thi-thiên 4:6; 1 Giăng 5:3; Giê-rê-mi 33:3
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:11/12/2020; 53 xem
Xem lần cuối 11/26/2020 16:32:50
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Sử-ký 7:13-14; Thi-thiên 32:4-5
Bayless Conley
C:12/3/2015; P: 11/10/2020; 339 xem
Xem lần cuối 12/2/2020 19:2:32
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 1:1; Giăng 4:24; Ga-la-ti 2:20; Ê-phê-sô 5:22
Witness Lee
C:3/10/2016; P: 11/10/2020; 473 xem
Xem lần cuối 12/4/2020 3:45:38
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 16:23; Mác 16:17
Kenneth Hagin
C:6/16/2017; P: 11/10/2020; 223 xem
Xem lần cuối 12/4/2020 1:44:9
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 367  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm