VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
2 Cô-rinh-tô 5:17
Bạch-Tuyết
C:8/14/2016; P: 10/15/2021; 129 xem
Xem lần cuối 10/20/2021 23:42:38
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 10/15/2021; 376 xem
Xem lần cuối 10/21/2021 13:2:46
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:6; Ma-thi-ơ 9:37
Ulf Ekman
C:2/2/2012; P: 10/15/2021; 543 xem
Xem lần cuối 10/24/2021 1:55:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 1:4
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 10/14/2021; 365 xem
Xem lần cuối 10/21/2021 10:24:38
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Đa-ni-ên 1:9,18-20; Giăng 1:4
Kenneth Hagin
C:2/24/2011; P: 10/14/2021; 699 xem
Xem lần cuối 10/24/2021 2:16:38
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:58
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 10/13/2021; 387 xem
Xem lần cuối 10/24/2021 7:14:23
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châu Sa
C:10/13/2021; 79 xem
Xem lần cuối 10/24/2021 3:7:18
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giê-rê-mi 9:23-24; Ma-thi-ơ 7:21-23; Giăng 8:32; 1 Giăng 5:13
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/13/2021; 43 xem
Xem lần cuối 10/23/2021 15:1:12
Đọc  Chia sẻ
Truyền-đạo 4:12; Phi-líp 2:22; Ga-la-ti 2:11-12
Pat Gelsinger
C:5/26/2016; P: 10/13/2021; 344 xem
Xem lần cuối 10/22/2021 13:32:54
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Khải-huyền 2:5
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 10/13/2021; 401 xem
Xem lần cuối 10/23/2021 19:9:12
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 389  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm