VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 9:25
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:10/19/2018; P: 8/27/2020; 123 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/13/2020 12:4:25
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 34:8
GDNT
C:3/1/2013; P: 8/27/2020; 504 xem
Xem lần cuối 9/19/2020 10:36:25
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Khải-huyền 3:7-13
M. Jeudi
C:4/3/2019; P: 8/25/2020; 172 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/21/2020 23:37:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 5:3; Ma-thi-ơ 4:4; Thi-thiên 51:10; Thi-thiên 143:8; Thi-thiên 131:2
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:9/10/2018; P: 8/25/2020; 178 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/21/2020 0:40:33
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 4:7b
Rick Warren
C:3/17/2017; P: 8/25/2020; 330 xem
Xem lần cuối 9/21/2020 20:46:36
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 7:37-39; Ê-sai 12:3
Adrian Rogers
C:1/16/2011; P: 8/24/2020; 487 xem
Xem lần cuối 9/22/2020 0:53:50
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ha-ba-cúc 2:4
John Bevere
C:10/28/2017; P: 8/24/2020; 191 xem
Xem lần cuối 9/21/2020 5:29:39
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Hiệp Châu
C:8/23/2020; 29 xem
Xem lần cuối 9/21/2020 1:30:39
Đọc  Chia sẻ
Cô-lô-se 1:9
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:8/22/2020; 73 xem
Xem lần cuối 9/21/2020 1:33:13
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:24
Yonggi Cho
C:8/22/2020; 50 xem
Xem lần cuối 9/18/2020 19:14:34
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 361  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm