VietChristian
VietChristian
httl.org

1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:2
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/23/2019; 53 xem
Xem lần cuối 3/9/2019 2:55:43
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 23:6; Giăng 14:2-4
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/23/2019; 93 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/9/2019 2:56:20
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 18:27; Hê-bơ-rơ 11:3; Dân-số Ký 20:2,4; Sáng-thế Ký 13:14-15; Rô-ma 4:17
Joyce Meyer
C:1/20/2019; 58 xem
Xem lần cuối 3/18/2019 17:21:8
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 20:5; Châm-ngôn 19:11; Châm-ngôn 18:13
Rick Warren
C:1/19/2019; 86 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 10:58:58
Đọc  Chia sẻ
Giu-đe 1:20-21
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:1/17/2019; 57 xem
Xem lần cuối 3/9/2019 2:57:11
Đọc  Chia sẻ
1 Giăng 3:11-18
M. Jeudi
C:1/17/2019; 42 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/15/2019 7:12:24
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 121:1-2
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/15/2019; 47 xem
Xem lần cuối 3/19/2019 21:1:27
Đọc  Chia sẻ
Hiệp Châu
C:1/15/2018; P: 1/15/2019; 44 xem
Xem lần cuối 3/9/2019 2:59:0
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 37:5; Công-vụ các Sứ-đồ 4:12
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/14/2019; 65 xem
Xem lần cuối 3/10/2019 7:32:27
Đọc  Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:10
Bill Bright
C:1/10/2018; P: 1/10/2019; 81 xem
Xem lần cuối 3/6/2019 17:52:58
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 291  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm