VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Vì Sao Chúa Giê-su Giáng Sinh? (Kỳ 2)

1 Ti-mô-thê 2:4-6
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/4/2018; 56 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:36:4
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Vì Sao Chúa Giê-su Giáng Sinh? (Kỳ 1)

Giăng 1:1-4
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/3/2018; 81 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 17:36:9
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Người Cầu Thay

Ê-xê-chi-ên 37; Đa-ni-ên 9; Ga-la-ti 4:19; Ê-sai 66:8
Bill Norton
C:11/30/2018; 38 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 4:0:29
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Cách Sống Bởi Năng Lực Của Đức Chúa Trời

1 Cô-rinh-tô 4:20
Rick Warren
C:11/30/2018; 56 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 4:0:39
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Món Quà Giáng Sinh

Lu-ca 2:16,20
VPNS
C:12/1/2018; P: 11/30/2018; 69 xem
Xem lần cuối 1/19/2019 15:20:55
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tặng Phẩm Của Chúa (Kỳ 2)

2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:11/30/2018; 47 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 6:54:51
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tặng Phẩm Của Chúa (Kỳ 1)

2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:11/29/2018; 60 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 16:30:18
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Sống Tin Kính

Sáng-thế Ký 45:7-8
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:11/28/2018; 36 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 17:36:32
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Người Trung Tín (Kỳ 2)

Ma-thi-ơ 25:21
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:11/27/2018; 35 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:36:37
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Người Trung Tín (Kỳ 1)

Ma-thi-ơ 25:21
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:11/26/2018; 37 xem
Xem lần cuối 1/19/2019 4:14:9
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 286  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm