VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Lu-ca 16:10-12
Rick Warren
C:4/27/2018; P: 3/8/2020; 375 xem
Xem lần cuối 3.74 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gióp 6:2-3
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:1/15/2020; P: 1/16/2020; 230 xem
Xem lần cuối 4.40 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:38
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:7/18/2018; 123 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4.45 phút
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 21:25
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:10/30/2019; 313 xem
Xem lần cuối 4.52 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:24
Rick Warren
C:5/16/2019; P: 11/18/2019; 366 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7.39 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ga-la-ti 6:9; Ma-thi-ơ 6:8; Ma-thi-ơ 10:40-42
Rick Warren
C:5/19/2018; P: 2/25/2020; 428 xem
Xem lần cuối 8.49 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giê-rê-mi 14:13-14
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:8/5/2020; P: 8/6/2020; 238 xem
Xem lần cuối 9.34 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/31/2017; 248 xem
Xem lần cuối 9.76 phút
Đọc  Chia sẻ
Bill Bright
C:1/16/2011; 371 xem
Xem lần cuối 12.44 phút
Đọc  Chia sẻ
Good News
C:3/21/2020; 249 xem
Xem lần cuối 12.44 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 60  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm