VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:9/8/2017; 115 xem
Xem lần cuối 8/4/2020 4:3:23
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 139:14; Châm-ngôn 15:3; Xa-cha-ri 4:10; Rô-ma 8:1
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:7/26/2020; 33 xem
Xem lần cuối 8/4/2020 3:47:32
Đọc  Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:5-7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:7/14/2020; 44 xem
Xem lần cuối 8/4/2020 3:47:26
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:31; 2 Cô-rinh-tô 5:14; Phi-líp 2:13
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/4/2020; 38 xem
Xem lần cuối 8/4/2020 3:47:21
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 5:21-24; 2 Các Vua 2:11-12; Giăng 16:28; Công-vụ các Sứ-đồ 1:9,11; Khải-huyền 1:17-18
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:5/25/2020; 38 xem
Xem lần cuối 8/4/2020 3:47:16
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 127:3; Ê-phê-sô 6:1-3; 2 Ti-mô-thê 4:7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:5/6/2020; 50 xem
Xem lần cuối 8/4/2020 3:47:10
Đọc  Chia sẻ
2 Sử-ký 6:18; Thi-thiên 84:3; Ma-thi-ơ 6:25-26; Lu-ca 4-7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:4/21/2020; 49 xem
Xem lần cuối 8/4/2020 3:47:2
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 22:19; Lu-ca 23:46; 1 Cô-rinh-tô 11:26; 1 Cô-rinh-tô 15:1-4; Khải-huyền 1:17-18
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:4/14/2020; 42 xem
Xem lần cuối 8/4/2020 3:46:57
Đọc  Chia sẻ
Giăng 1:6; Ê-sai 9:5; Xuất Ê-díp-tô Ký 28:26
E. M. Bounds
C:3/2/2018; P: 6/11/2020; 191 xem
Xem lần cuối 8/4/2020 3:46:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:13-14
Leroy Eims
C:5/21/2017; 188 xem
Xem lần cuối 8/4/2020 3:46:46
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  24 / 128  Tiếp  Cuối

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm