VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Rô-ma 8:38-39; 2 Cô-rinh-tô 6:14-18; Gia-cơ 4:4
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/30/2023; 26 xem
Xem lần cuối 21.00 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3; Thi-thiên 95:6; Ma-thi-ơ 4:10; Rô-ma 1:23,25
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/23/2023; 43 xem
Xem lần cuối 13.64 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 10:28-30; Ê-phê-sô 4:22-24,31; Cô-lô-se 3:7-9; Gia-cơ 1:21
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/20/2023; 65 xem
Xem lần cuối 11.10 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giô-suê 1:8; Cô-lô-se 4:16; 1 Giăng 5:13
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/17/2023; 62 xem
Xem lần cuối 10/1/2023 5:12:13
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 27:4; Ê-sai 64:6; Giê-rê-mi 17:9; Ma-thi-ơ 7:9-11; Gia-cơ 1:17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/14/2023; 72 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/29/2023 15:48:39
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bạch-Tuyết
C:9/11/2023; 46 xem
Xem lần cuối 10/1/2023 0:10:27
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Các Quan Xét 11:39-39; Truyền-đạo 5:1-5; Rô-ma 4:20-21
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/9/2023; 40 xem
Xem lần cuối 10/1/2023 14:46:25
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:11-18; 2 Ti-mô-thê 2:3-4
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/22/2023; 101 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/1/2023 10:8:31
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:15; Đa-ni-ên 3:27; Ma-thi-ơ 5:13; Ma-thi-ơ 10:30; Lu-ca 10:38-39; 1 Cô-rinh-tô 15:22-28; Khải-huyền 3:7-11
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/13/2023; 104 xem
Xem lần cuối 10/1/2023 19:36:49
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:25; Thi-thiên 25:3; Giê-rê-mi 2:26-27; Rô-ma 1:16; Hê-bơ-rơ 11:16
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/7/2023; 94 xem
Xem lần cuối 10/1/2023 10:6:26
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 31  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm