VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

1 Phi-e-rơ 5:2-4
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/28/2019; 64 xem
Xem lần cuối 12/5/2019 16:22:34
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giê-rê-mi 15:16; Ma-thi-ơ 7:24-27; Lu-ca 2:19; Mác 4:9; Khải-huyền 2:7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/4/2019; 58 xem
Xem lần cuối 12/3/2019 7:5:38
Đọc  Chia sẻ
Nê-hê-mi 8:8; Ma-thi-ơ 7:28-29; Lu-ca 24:27; Công-vụ các Sứ-đồ 6:4; Công-vụ các Sứ-đồ 20:7-12
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/27/2019; 80 xem
Xem lần cuối 11/18/2019 20:49:35
Đọc  Chia sẻ
Truyền-đạo 1:2; Truyền-đạo 12:13-14; Lu-ca 12:16-21; 1 Giăng 2:17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/20/2019; P: 10/21/2019; 107 xem
Xem lần cuối 12/4/2019 22:0:18
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:11; Ga-la-ti 5:19-23; Gia-cơ 4:6; 2 Phi-e-rơ 1:5-7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/13/2019; 105 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 19:30:48
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 14:12; Ê-sai 35:8,10; Giăng 14:5-6
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/8/2019; 83 xem
Xem lần cuối 12/3/2019 22:49:32
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phi-líp 3:7-8; Phi-líp 4:11-13; 1 Ti-mô-thê 6:6-8
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/30/2019; 120 xem
Xem lần cuối 11/26/2019 7:7:55
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/23/2019; 118 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/27/2019 6:33:50
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/12/2019; 38 xem
Xem lần cuối 12/6/2019 7:26:15
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:14; Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:13-15; Giăng 14:2-4
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/12/2019; 134 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 7:2:18
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 17  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm