VietChristian
VietChristian
svtk.net
Giăng 3:16-17
Bạch-Tuyết
C:12/22/2022; 60 xem
Xem lần cuối 2/1/2023 12:23:48
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 125:4-5; Thi-thiên 146:9; Châm-ngôn 15:8; Gia-cơ 4:8-9
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/14/2022; 114 xem
Xem lần cuối 1/31/2023 16:56:15
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 45:22; Giăng 6:40; Hê-bơ-rơ 12:2
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/21/2022; 149 xem
Xem lần cuối 1/31/2023 16:55:35
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bạch-Tuyết
C:10/11/2022; 157 xem
Xem lần cuối 2/2/2023 22:25:36
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:33; Cô-lô-se 3:14; 1 Ti-mô-thê 2:1-2; Khải-huyền 1:17-18
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/30/2022; 163 xem
Xem lần cuối 1/31/2023 16:55:8
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3; Thi-thiên 16:11; Ê-sai 38:17; Ma-thi-ơ 10:32-33
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/17/2022; 172 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/3/2023 5:59:41
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:34; Lu-ca 3:7; 2 Ti-mô-thê 15; 2 Ti-mô-thê 4:3-4; Gia-cơ 4:4
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/13/2022; 130 xem
Xem lần cuối 1/26/2023 4:0:50
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 11:25; Giăng 10:10; Cô-lô-se 2:7; 3 Giăng 2:0
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/8/2022; 158 xem
Xem lần cuối 2/3/2023 19:41:18
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Các Vua 8:27; Thi-thiên 8:5; Ê-sai 40:15,17,26,28
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/7/2022; 131 xem
Xem lần cuối 2/4/2023 10:52:57
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bạch-Tuyết
C:9/6/2022; 112 xem
Xem lần cuối 2/1/2023 16:13:14
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 28  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm