VietChristian
VietChristian
nghe.app
Giăng 2:14; Công-vụ các Sứ-đồ 20:7-12; 2 Cô-rinh-tô 8:1-4; 1 Giăng 4:7-10
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/28/2021; 115 xem
Xem lần cuối 9/29/2022 21:14:3
Đọc  Chia sẻ
Giăng 5:24; ; Giăng 8:51; 1 Ti-mô-thê 1:15
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/25/2021; 116 xem
Xem lần cuối 9/29/2022 21:14:43
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 4:4; Xuất Ê-díp-tô Ký 13:2; Lu-ca 2:1-7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/16/2021; 113 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/1/2022 3:42:28
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:16; Dân-số Ký 24:17; Thi-thiên 8:3; Ma-thi-ơ 2:11
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/9/2021; 129 xem
Xem lần cuối 9/29/2022 21:16:36
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 1:28,37-38,48
VPNS
C:11/30/2021; 271 xem
Xem lần cuối 10/5/2022 3:35:43
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
VPNS
C:11/22/2021; 263 xem
Xem lần cuối 10/4/2022 14:35:19
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-3; Ga-la-ti 4:4-5; Lu-ca 2:10-11; 1 Ti-mô-thê 1:15
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/25/2020; 224 xem
Xem lần cuối 9/29/2022 21:19:14
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 4:23; Châm-ngôn 23:26; Lu-ca 19:10; 1 Giăng 4:9
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/19/2020; 193 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/29/2022 21:20:5
Đọc  Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:13; Ma-thi-ơ 2:1-12; Lu-ca 2:1-20; Giăng 1:12
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/17/2020; 183 xem
Xem lần cuối 10/4/2022 8:15:49
Đọc  Chia sẻ
VPNS
C:12/15/2020; 107 xem
Xem lần cuối 10/2/2022 17:17:14
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm