VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Ma-thi-ơ 1:18-25; Lu-ca 2:1-21; Ga-la-ti 4:4-5
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/26/2018; 83 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/12/2019 2:3:16
Đọc  Chia sẻ
Giăng 1:6-9
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/23/2018; 39 xem
Xem lần cuối 4/25/2019 10:42:15
Đọc  Chia sẻ
Giăng 1:7-9
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/22/2018; 49 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/21/2019 1:54:52
Đọc  Chia sẻ
Giăng 14:27
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/21/2018; 31 xem
Xem lần cuối 4/20/2019 23:46:18
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:14
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/20/2018; 40 xem
Xem lần cuối 4/24/2019 19:2:21
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:20
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/19/2018; 38 xem
Xem lần cuối 4/20/2019 23:5:17
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:23
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/18/2018; 35 xem
Xem lần cuối 4/25/2019 1:28:29
Đọc  Chia sẻ
VPNS
C:12/15/2018; 63 xem
Xem lần cuối 4/16/2019 23:53:40
Đọc  Chia sẻ
Giăng 3;
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/14/2018; 94 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 7:11:41
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 15:6-7
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/13/2018; 42 xem
Xem lần cuối 4/23/2019 9:48:0
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm