VietChristian
VietChristian
nghe.app
Ma-thi-ơ 25:31-34,41; Giăng 2:10-12; 1 Ti-mô-thê 1:15; Hê-bơ-rơ 9:28
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/24/2022; 189 xem
Xem lần cuối 10/1/2023 1:38:53
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:31-34,41
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/23/2022; 173 xem
Xem lần cuối 10/1/2023 1:38:50
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 3:16-17
Bạch-Tuyết
C:12/22/2022; 125 xem
Xem lần cuối 9/28/2023 17:23:7
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2; Lu-ca 2; 1 Ti-mô-thê 1:15
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/21/2022; 158 xem
Xem lần cuối 10/1/2023 1:38:47
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 1:46-48,68-69; Lu-ca 2:10-12,16,20,28-32,36-38
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/20/2022; 157 xem
Xem lần cuối 10/1/2023 1:38:42
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
VPNS
C:12/4/2022; 130 xem
Xem lần cuối 9/25/2023 21:5:32
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:16,20; Phục-truyền Luật-lệ Ký 22:23-27
VPNS
C:12/1/2022; 225 xem
Xem lần cuối 10/1/2023 1:38:38
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 2:14; Công-vụ các Sứ-đồ 20:7-12; 2 Cô-rinh-tô 8:1-4; 1 Giăng 4:7-10
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/28/2021; 176 xem
Xem lần cuối 10/1/2023 1:38:31
Đọc  Chia sẻ
Giăng 5:24; ; Giăng 8:51; 1 Ti-mô-thê 1:15
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/25/2021; 186 xem
Xem lần cuối 10/1/2023 1:38:28
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 4:4; Xuất Ê-díp-tô Ký 13:2; Lu-ca 2:1-7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/16/2021; 179 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/1/2023 1:38:20
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm