VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Ê-sai 9:1-3; Ga-la-ti 4:4-5; Lu-ca 2:10-11; 1 Ti-mô-thê 1:15
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/25/2020; 118 xem
Xem lần cuối 10/23/2021 11:55:6
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 4:23; Châm-ngôn 23:26; Lu-ca 19:10; 1 Giăng 4:9
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/19/2020; 117 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 11:49:26
Đọc  Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:13; Ma-thi-ơ 2:1-12; Lu-ca 2:1-20; Giăng 1:12
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/17/2020; 96 xem
Xem lần cuối 10/23/2021 12:15:13
Đọc  Chia sẻ
VPNS
C:12/15/2020; 82 xem
Xem lần cuối 9/27/2021 12:54:5
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:25-32; Gia-cơ 5:7-8
VPNS
C:12/1/2020; P: 12/3/2020; 304 xem
Xem lần cuối 10/24/2021 2:9:49
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:37-40; 1 Phi-e-rơ 1:3-5; 1 Giăng 4:7-10
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/30/2019; 140 xem
Xem lần cuối 10/19/2021 16:48:11
Đọc  Chia sẻ
Giăng 3:16
M. Jeudi
C:12/27/2019; 255 xem
Xem lần cuối 10/26/2021 15:25:59
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 3:16
Good News
C:12/19/2019; 422 xem
Xem lần cuối 10/23/2021 12:6:32
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 98
Lindsay Terry
C:12/19/2019; 370 xem
Xem lần cuối 10/23/2021 12:19:42
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 2:10-11
Christin Ditchfield
C:12/19/2019; 403 xem
Xem lần cuối 10/24/2021 8:58:9
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm