VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Gióp 6:6; Ma-thi-ơ 23:37; Ma-thi-ơ 26:31,33-35
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/7/2023; 98 xem
Xem lần cuối 11/25/2023 14:4:16
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rô-ma 8:38-39; 2 Cô-rinh-tô 6:14-18; Gia-cơ 4:4
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/30/2023; 102 xem
Xem lần cuối 11/25/2023 18:37:3
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3; Thi-thiên 95:6; Ma-thi-ơ 4:10; Rô-ma 1:23,25
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/23/2023; 95 xem
Xem lần cuối 11/28/2023 17:23:23
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 10:28-30; Ê-phê-sô 4:22-24,31; Cô-lô-se 3:7-9; Gia-cơ 1:21
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/20/2023; 112 xem
Xem lần cuối 11/27/2023 11:15:32
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giô-suê 1:8; Cô-lô-se 4:16; 1 Giăng 5:13
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/17/2023; 99 xem
Xem lần cuối 11/24/2023 2:49:24
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 27:4; Ê-sai 64:6; Giê-rê-mi 17:9; Ma-thi-ơ 7:9-11; Gia-cơ 1:17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/14/2023; 109 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/26/2023 0:8:37
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bạch-Tuyết
C:9/11/2023; 76 xem
Xem lần cuối 11/27/2023 20:54:32
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Các Quan Xét 11:39-39; Truyền-đạo 5:1-5; Rô-ma 4:20-21
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/9/2023; 75 xem
Xem lần cuối 11/28/2023 11:37:6
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:11-18; 2 Ti-mô-thê 2:3-4
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/22/2023; 133 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 2:50:17
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:15; Đa-ni-ên 3:27; Ma-thi-ơ 5:13; Ma-thi-ơ 10:30; Lu-ca 10:38-39; 1 Cô-rinh-tô 15:22-28; Khải-huyền 3:7-11
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/13/2023; 180 xem
Xem lần cuối 11/28/2023 12:10:4
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 32  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm