VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Thi-thiên 7:12; Ê-sai 40:22; Ê-sai 61:10; 1 Cô-rinh-tô 15:51-52
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/6/2020; 43 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/26/2020 4:36:21
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 27:3; Giê-rê-mi 5:22; Lu-ca 13:3
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/26/2020; 59 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 11:32:10
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 23:4-5; 1 Ti-mô-thê 6:10
Bạch-Tuyết
C:9/25/2020; 109 xem
Xem lần cuối 5.07 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 16:33; Ma-thi-ơ 7:13-14
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/18/2020; 61 xem
Xem lần cuối 12/20/2020 7:23:2
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 21:31; Ê-sai 55:12; Khải-huyền 20:10; Lu-ca 18:7; 1 Phi-e-rơ 2:2
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/13/2020; 77 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 21:25:10
Đọc  Chia sẻ
Giê-rê-mi 15:16; Ma-thi-ơ 4:4
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/9/2020; 48 xem
Xem lần cuối 1/3/2021 6:17:53
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 73:25-26
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/5/2020; 77 xem
Xem lần cuối 1/21/2021 1:48:51
Đọc  Chia sẻ
Gióp 26:7-8
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/30/2020; 49 xem
Xem lần cuối 13.27 phút
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 139:16; Ê-sai 20:18; Ê-sai 58:11; Giê-rê-mi 29:11; Công-vụ các Sứ-đồ 17:26
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/27/2020; 67 xem
Xem lần cuối 1/22/2021 3:11:28
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:24-27; Giăng 8:51; Giăng 14:6
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/8/2020; 96 xem
Xem lần cuối 1/22/2021 3:11:17
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 21  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm