VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Giăng 3:16-17
Bạch-Tuyết
C:12/22/2022; 177 xem
Xem lần cuối 4/15/2024 7:46:36
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 125:4-5; Thi-thiên 146:9; Châm-ngôn 15:8; Gia-cơ 4:8-9
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/14/2022; 278 xem
Xem lần cuối 4/17/2024 9:41:3
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 45:22; Giăng 6:40; Hê-bơ-rơ 12:2
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/21/2022; 308 xem
Xem lần cuối 4/17/2024 0:42:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bạch-Tuyết
C:10/11/2022; 268 xem
Xem lần cuối 4/16/2024 19:26:8
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:33; Cô-lô-se 3:14; 1 Ti-mô-thê 2:1-2; Khải-huyền 1:17-18
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/30/2022; 347 xem
Xem lần cuối 4/17/2024 10:41:20
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3; Thi-thiên 16:11; Ê-sai 38:17; Ma-thi-ơ 10:32-33
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/17/2022; 367 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2.96 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:34; Lu-ca 3:7; 2 Ti-mô-thê 15; 2 Ti-mô-thê 4:3-4; Gia-cơ 4:4
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/13/2022; 352 xem
Xem lần cuối 4/16/2024 14:34:21
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 11:25; Giăng 10:10; Cô-lô-se 2:7; 3 Giăng 2:0
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/8/2022; 348 xem
Xem lần cuối 4/17/2024 8:9:41
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Các Vua 8:27; Thi-thiên 8:5; Ê-sai 40:15,17,26,28
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/7/2022; 578 xem
Xem lần cuối 4/17/2024 5:14:38
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bạch-Tuyết
C:9/6/2022; 223 xem
Xem lần cuối 4/16/2024 19:25:40
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 32  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm