VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Sáng-thế Ký 1:14; Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:13-15; Giăng 14:2-4
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/12/2019; 230 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 23:16:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/12/2019; 54 xem
Xem lần cuối 10/22/2020 1:37:1
Đọc  Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 3:9
Bạch-Tuyết
C:9/8/2019; 61 xem
Xem lần cuối 10/22/2020 18:50:43
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:14; Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:13-15; Giăng 14:2-4
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/7/2019; 187 xem
Xem lần cuối 10/18/2020 5:24:50
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/31/2019; 74 xem
Xem lần cuối 10/21/2020 23:17:41
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:26; Sáng-thế Ký 12:2; Dân-số Ký 6:23-26
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/31/2019; 219 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/12/2020 16:21:31
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 3:6
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:8/28/2019; 202 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 13:19:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 7:3-4; Công-vụ các Sứ-đồ 22:3; Ga-la-ti 1:14; Giăng 8:12
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/22/2019; 171 xem
Xem lần cuối 10/21/2020 23:18:14
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 11:25; 2 Cô-rinh-tô 9:15; Phi-líp 4:19; Gia-cơ 1:5
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/12/2019; 204 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 23:19:5
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 12:16-21; Rô-ma 12:2
Bạch-Tuyết
C:8/8/2019; 53 xem
Xem lần cuối 9/24/2020 21:31:46
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 21  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm