VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Bạch-Tuyết
C:10/11/2022; 240 xem
Xem lần cuối 11/25/2023 2:0:20
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:33; Cô-lô-se 3:14; 1 Ti-mô-thê 2:1-2; Khải-huyền 1:17-18
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/30/2022; 287 xem
Xem lần cuối 11/29/2023 16:2:49
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3; Thi-thiên 16:11; Ê-sai 38:17; Ma-thi-ơ 10:32-33
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/17/2022; 311 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 16:40:49
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:34; Lu-ca 3:7; 2 Ti-mô-thê 15; 2 Ti-mô-thê 4:3-4; Gia-cơ 4:4
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/13/2022; 279 xem
Xem lần cuối 12/2/2023 6:32:46
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 11:25; Giăng 10:10; Cô-lô-se 2:7; 3 Giăng 2:0
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/8/2022; 289 xem
Xem lần cuối 12/1/2023 21:26:23
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Các Vua 8:27; Thi-thiên 8:5; Ê-sai 40:15,17,26,28
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/7/2022; 320 xem
Xem lần cuối 12/3/2023 7:21:47
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bạch-Tuyết
C:9/6/2022; 192 xem
Xem lần cuối 11/27/2023 12:16:44
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 12:20-21; 2 Cô-rinh-tô 6:10
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/29/2022; P: 9/6/2022; 281 xem
Xem lần cuối 11/28/2023 13:36:1
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 40:28-31; Lu-ca 22:54-62; Gia-cơ 5:17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/25/2022; 288 xem
Xem lần cuối 12/1/2023 0:51:17
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 102:27; Ma-la-chi 3:6; Hê-bơ-rơ 13:8
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/23/2022; 335 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/3/2023 1:11:1
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 32  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm