VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Giăng 13:34; Ê-phê-sô 4:32
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/1/2019; P: 6/9/2019; 62 xem
Xem lần cuối 6/16/2019 11:4:45
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17; Ê-phê-sô 4:23-24
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:5/24/2019; 55 xem
Xem lần cuối 6/16/2019 13:23:43
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:18
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:4/29/2019; 60 xem
Xem lần cuối 6/16/2019 13:23:44
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 9:27; 1 Cô-rinh-tô 10:23-24; Hê-bơ-rơ 12:2-3; Giu-đe 1:21
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/14/2019; 74 xem
Xem lần cuối 6/15/2019 18:31:9
Đọc  Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/8/2019; 91 xem
Xem lần cuối 6/16/2019 14:7:41
Đọc  Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 4:13,15; 2 Ti-mô-thê 2:24
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/27/2019; 66 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/15/2019 2:58:35
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 118: 6-9; Thi-thiên 20:7-8; Thi-thiên 84:7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/17/2019; 64 xem
Xem lần cuối 6/16/2019 22:59:4
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:22-24; Phi-líp 4:13
Bạch-Tuyết
C:1/23/2019; 76 xem
Xem lần cuối 6/15/2019 3:3:6
Đọc  Chia sẻ
Bạch-Tuyết
C:11/18/2018; 58 xem
Xem lần cuối 6/15/2019 3:3:41
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 23; Phi-líp 3:14
Thanh Ngân
C:8/29/2017; P: 8/29/2018; 80 xem
Xem lần cuối 6/15/2019 3:3:58
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm