VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Summer Photo

Tha Thứ Vì Bạn Được Tha Thứ

Cô-lô-se 3:13; Truyền-đạo 7:9; Ma-thi-ơ 6:14-15
Rick Warren
C:5/10/2018; 70 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/11/2018 2:24:29
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Tự Do Về Tài Chánh

Lu-ca 12:42-43; Lu-ca 16:10-11; Phi-líp 4:11
Bill Bright
C:5/10/2018; 68 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/10/2018 17:53:20
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Những Nỗi Sợ Thông Thường

Ê-sai 41:10; Đa-ni-ên 3:6; Lu-ca 10:19; Phi-líp 4:10-13; 2 Cô-rinh-tô 1:3-4; Hê-bơ-rơ 13:5-6
Joyce Meyer
C:5/4/2018; 60 xem
Xem lần cuối 6/8/2018 7:3:23
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chỉ Có Chúa Có Thể Cung Cấp

Rô-ma 8:32; Thi-thiên 23:1
Rick Warren
C:5/4/2018; 67 xem
Xem lần cuối 6/8/2018 11:38:49
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Ảnh Hưởng Đối Với Di Sản

Rô-ma 14:12-13; Châm-ngôn 11:30; Giăng 4:36
John Bevere
C:4/27/2018; 41 xem
Xem lần cuối 6/15/2018 6:19:59
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Sự Trung Thực Thể Hiện Lòng Trung Tín

Lu-ca 16:10-12
Rick Warren
C:4/27/2018; 60 xem
Xem lần cuối 6/14/2018 23:30:22
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Sự Thật Về Bóng Tối

Thi-thiên 23:4; Thi-thiên 142:3
Rick Warren
C:4/19/2018; 68 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/6/2018 4:20:57
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Hợp Tác Với Người Khác

Phi-líp 4:14-19; Mác 12:41-44
John Bevere
C:4/19/2018; 63 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/10/2018 16:22:14
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Không Có Lý Do Để Không Nghỉ Ngơi

Xuất Ê-díp-tô Ký 34:21; Mác 2:27
Rick Warren
C:4/14/2018; 50 xem
Xem lần cuối 6/8/2018 20:56:13
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Đức Chúa Trời Biết Những Sự Lựa Chọn Nào Là Tốt Nhất Cho Bạn

Giê-rê-mi 29:11; Gia-cơ 1:2-4; Rô-ma 5:3-4
Bill Bright
C:4/14/2018; 120 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/11/2018 17:0:13
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 122  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm