VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Tập Trung Vào Những Gì Không Thấy

2 Cô-rinh-tô 4:18; Giê-rê-mi 31:3; Truyền-đạo 3:11
Rick Warren
C:7/12/2018; 63 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/15/2018 14:49:46
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chiến Thắng Trên Mọi Lãnh Vực (2)

Sô-phô-ni 3:17
Loren Cunningham
C:7/12/2018; 46 xem
Xem lần cuối 8/14/2018 19:51:50
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chiến Thắng Trên Mọi Lãnh Vực (1)

Loren Cunningham
C:7/4/2018; 50 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.52 phút
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Ba Ảnh Hưởng Dạy Dỗ Của Thánh Linh

Châm-ngôn 15:12,32; Châm-ngôn 13:10a
Rick Warren
C:7/4/2018; 52 xem
Xem lần cuối 8/15/2018 19:51:9
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Đừng Bị Lừa Dối

Gia-cơ 1:16-17; Cô-lô-se 1:28; Giô-suê 1:8
John Bevere
C:6/28/2018; 55 xem
Xem lần cuối 8/17/2018 17:22:13
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chúa Tìm Kiếm Những Người Trung Thành

2 Sử-ký 16:9; Thi-thiên 53:2-3; Giăng 5:4-5; Châm-ngôn 28:20
Rick Warren
C:6/28/2018; 65 xem
Xem lần cuối 8/16/2018 9:47:45
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Lời Cảnh Báo Nghiêm Trọng

Ma-thi-ơ 7:20-27; 2 Sa-mu-ên 19:4; Khải-huyền 8:13; 1 Giăng 2:3-4; Gia-cơ 2:18
John Bevere
C:6/23/2018; 44 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/17/2018 8:7:21
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Sống Cho Chúa

Hê-bơ-rơ 11:15-16; 1 Phi-e-rơ 2:11; 2 Cô-rinh-tô 4:18; Cô-lô-se 4:18
Rick Warren
C:6/23/2018; 60 xem
Xem lần cuối 8/15/2018 14:35:46
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Phần Thưởng Đầy Đủ

Mi-chê 4:2; 1 Cô-rinh-tô 3:14-15; 2 Giăng 1:8
John Bevere
C:6/14/2018; 28 xem
Xem lần cuối 8/17/2018 20:22:53
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Nan Đề Buộc Chúng Ta Ta Phụ Thuộc Vào Chúa

1 Phi-e-rơ 4:12; Thi-thiên 34:18; 2 Cô-rinh-tô 1:9
Rick Warren
C:6/14/2018; 23 xem
Xem lần cuối 8/16/2018 5:51:59
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 123  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm