VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-phê-sô 2:8-9
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:11/11/2019; 17 xem
Xem lần cuối 6.49 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:19-20
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:11/4/2019; 58 xem
Xem lần cuối 11/11/2019 20:39:16
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:20
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/28/2019; 40 xem
Xem lần cuối 11/9/2019 20:23:40
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 22:6
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/21/2019; 60 xem
Xem lần cuối 11/10/2019 7:8:10
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:5-7
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/16/2019; 89 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/10/2019 16:13:34
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:1
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/8/2019; 60 xem
Xem lần cuối 11/11/2019 17:16:25
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 12:8-9
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/4/2019; 133 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/9/2019 20:25:4
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:35
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/28/2019; 67 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/9/2019 20:29:9
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
E-xơ-ra 7:10
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/18/2019; 93 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/9/2019 20:29:31
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 40:9
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/10/2019; 106 xem
Xem lần cuối 11/9/2019 20:30:1
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm