VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Mác 15:39-41; Mác 16:1-6,9-11; Lu-ca 24:1-11
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/30/2024; 275 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/15/2024 12:17:46
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:29-31; Lu-ca 18:9-14; Lu-ca 23:26-27,47-48
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/26/2024; 143 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/15/2024 12:17:36
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 55:1-3; Ê-phê-sô 2:8-9; Tít 3:4-7; 1 Phi-e-rơ 1:18-20
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/20/2024; 129 xem
Xem lần cuối 5/17/2024 20:24:8
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 11:25-26; Giăng 12:24; 1 Cô-rinh-tô 15:13-50
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/15/2024; 150 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/15/2024 12:16:48
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 119:18; Lu-ca 24:13-35; Công-vụ các Sứ-đồ 26:17-18
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/8/2024; 213 xem 2 lưu
Xem lần cuối 41.25 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rô-ma 5:6-10; Rô-ma 8:32; 1 Giăng 4:7-10
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/29/2024; 181 xem
Xem lần cuối 5/15/2024 12:15:39
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:21-23; Mác 16:1-4; Giăng 20:13,15
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:4/9/2023; 266 xem
Xem lần cuối 5/15/2024 12:2:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
VPNS
C:4/8/2023; 203 xem
Xem lần cuối 54.95 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 22:19; Lu-ca 23:46; 1 Cô-rinh-tô 11:26; 1 Cô-rinh-tô 15:1-4; Khải-huyền 1:17-18
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:4/8/2023; 526 xem
Xem lần cuối 5/16/2024 10:10:35
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 23:39-42; Lu-ca 19:4; Ê-sai 53:12; Rô-ma 10:9-10
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:4/7/2023; 648 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/16/2024 2:0:24
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm