VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Vimeo

Cụ Si-mê-ôn Đón Chúa Giê-su

Mục Sư Lưu Đức Thọ
C:12/4/2016; 643 xem
Xem lần cuối 35.61 phút
Xem-VM  Chia sẻ

Website, Tin Lành Media, Lễ Giáng Sinh.

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.