VietChristian
VietChristian
nghe.app

Sự Kêu Gọi

Sự Kêu Gọi

Sáng-thế Ký 12:1-3; ; Công-vụ các Sứ-đồ 9:15-16; Ê-phê-sô 4:1
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/21/2013; 402 xem
Xem lần cuối 10/20/2019 8:49:6
Xem  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Webcast trong Sáng-thế Ký 12, , Công-vụ các Sứ-đồ 9, Ê-phê-sô 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký 12, , Công-vụ các Sứ-đồ 9, Ê-phê-sô 4.

Liên Lạc Tác Giả, UUC TV.


SốKhách từMới xem
1, France3574.50 phút

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.