VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Thi-thiên 104:30; 2 Phi-e-rơ 1:20-21; Giăng 14:26; Ê-phê-sô 1:13-14; Giăng 16:7-15
VPNS
C:6/3/2008; 2591 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/12/2021 22:39:13
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 30:21-22; Ê-phê-sô 1:3-14
VPNS
C:3/22/1994; 873 xem
Xem lần cuối 1/16/2021 0:44:48
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:11-14
VPNS
C:12/11/2017; 959 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 5:1:6
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:11-14
VPNS
C:5/30/2011; 1376 xem
Xem lần cuối 14.55 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:1-14
VPNS
C:6/28/2002; 899 xem
Xem lần cuối 1/16/2021 0:45:13
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:1-14
VPNS
C:8/25/2008; 1100 xem
Xem lần cuối 1/15/2021 0:38:33
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:1-14
VPNS
C:11/25/1995; 1247 xem
Xem lần cuối 1/15/2021 0:4:35
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:1-14
VPNS
C:1/1/2014; 1458 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 3:54:37
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:13-14; Ê-phê-sô 4:30
VPNS
C:5/15/1997; 1011 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 6:52:31
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:15-23
VPNS
C:8/26/2008; 815 xem
Xem lần cuối 1/16/2021 14:38:31
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 1

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app