VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Summer Photo

Để Được Đầy Dẫy Chúa Thánh Linh

Lu-ca 24:44-49; Công-vụ các Sứ-đồ 1:12-14; Công-vụ các Sứ-đồ 2:42; Công-vụ các Sứ-đồ 9:17-19
VPNS
C:3/9/2011; 2572 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/14/2022 4:54:14
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Lu-ca 24, Công-vụ các Sứ-đồ 1, Công-vụ các Sứ-đồ 2, Công-vụ các Sứ-đồ 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 24, Công-vụ các Sứ-đồ 1, Công-vụ các Sứ-đồ 2, Công-vụ các Sứ-đồ 9.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net