VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Chịu Khổ Cùng Chúa Cứu Thế

Công-vụ các Sứ-đồ 21:27-22:2
VPNS
C:5/31/2017; 31 xem
Xem lần cuối 16.61 phút
Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Vì Lợi Ích Của Anh Em Do Thái

Công-vụ các Sứ-đồ 21:15-26
VPNS
C:5/30/2017; 116 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3.23 phút
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Thưa Vâng Với Chúa

Công-vụ các Sứ-đồ 21:1-14
VPNS
C:5/29/2017; 278 xem 1 lưu
Xem lần cuối 29.16 phút
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Đời Người Mong Manh

Gióp 7:7-10
VPNS
C:5/28/2017; 275 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6.30 phút
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Phép Báp-tem Hay Truyền Giảng Phúc Âm?

1 Cô-rinh-tô 1:10-17
VPNS
C:5/27/2017; 324 xem
Xem lần cuối 5/29/2017 22:21:28
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Đấng Christ Có Bị Phân Rẽ?

1 Cô-rinh-tô 1:10-13
VPNS
C:5/26/2017; 348 xem
Xem lần cuối 5/29/2017 22:24:25
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Nhìn Xem Chúa

1 Cô-rinh-tô 1:10-12
VPNS
C:5/25/2017; 383 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/29/2017 22:26:32
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Người Nhà Cơ-lô-ê

1 Cô-rinh-tô 1:10-11
VPNS
C:5/24/2017; 371 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/29/2017 21:27:5
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Tìm Người Công Chính

Giê-rê-mi 5:1-5
VPNS
C:5/23/2017; 377 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/29/2017 21:22:0
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Tâm Tình Của Người Chăn

Giê-rê-mi 4:19-31
VPNS
C:5/22/2017; 412 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/29/2017 21:13:8
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 1002  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |