VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Đấng Sống Đang Hành Động

Công-vụ các Sứ-đồ 26:9-19
VPNS
C:9/30/2017; 13 xem
Xem lần cuối 9/24/2017 4:31:6
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Chứng Nhân Mọi Lúc Mọi Nơi

Công-vụ các Sứ-đồ 26:1-8
VPNS
C:9/29/2017; 8 xem
Xem lần cuối 9/24/2017 2:32:28
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Quyết Không Lùi Bước

Công-vụ các Sứ-đồ 25:23-27
VPNS
C:9/28/2017; 9 xem
Xem lần cuối 9/24/2017 2:32:10
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Sự Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời

1 Cô-rinh-tô 2:6-9
VPNS
C:9/27/2017; 12 xem
Xem lần cuối 9/24/2017 2:29:49
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Mục Đích Rao Giảng Phúc Âm

1 Cô-rinh-tô 2:3-5
VPNS
C:9/26/2017; 11 xem
Xem lần cuối 9/24/2017 2:28:12
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Thái Độ Rao Giảng Phúc Âm

1 Cô-rinh-tô 2:3-5
VPNS
C:9/25/2017; 15 xem
Xem lần cuối 9/24/2017 4:16:41
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Hiểu Biết Về Đức Chúa Trời

Gióp 12:7-11
VPNS
C:9/24/2017; 141 xem
Xem lần cuối 29.60 giây
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Autumn Photo

Sự Lừa Dối Thuộc Linh

Giê-rê-mi 6:6-15
VPNS
C:9/23/2017; 351 xem
Xem lần cuối 18.21 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Autumn Photo

Cắt Bì Đôi Tai

Giê-rê-mi 6:6-15
VPNS
C:9/22/2017; 348 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10.66 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Autumn Photo

Sự Tấn Công Nhanh Và Mạnh

Giê-rê-mi 6:1-5
VPNS
C:9/21/2017; 407 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/24/2017 5:40:25
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 1017  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |