VietChristian
VietChristian
nghe.app

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

TRUYỀN GIÁO

2020/02/28: TWR xin chúng ta cầu nguyện cho sự hướng dẫn và cung cấp của Đức Chúa Trời trên các mục vụ tại Indonesia.

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2020/02/28: – Cầu nguyện đặc biệt cho quê hương. Xin sự thương xót của Chúa đến với dân tộc Việt, cho họ sớm trở lại thờ phượng Ngài hầu nhận được phước hạnh từ Ngài. Xin Chúa làm việc trên những người lãnh đạo đất nước, cho họ biết quyền tể trị của Ngài, cho Đạo Chúa được cơ hội rao truyền dễ dàng và cho những người lãnh đạo cơ hội tin nhận Ngài, và xin Chúa cho mưa thuận gió hòa để đồng bào có đủ cơm ăn, áo mặc. Xin Chúa giúp chúng ta tích cực đưa người quen thân đến tìm hiểu về Chúa và qua chúng ta, giúp họ tìm kiếm Ngài; xin Chúa ban phước trên dân tộc Việt Nam chúng ta.

Xem Thêm112,812
149,352,469