VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Cầu Nguyện


TWR Phụ Nữ Và Hy Vọng

2021/02/26: Cầu nguyện cho các phụ nữ Cơ Đốc tại Hàn Quốc hiểu biết lời Chúa cách sâu sắc, để sống theo ý muốn và mục đích mà Đức Chúa Trời dành riêng cho họ.

VPNS

2021/02/26: – Xin cầu nguyện cho các tín hữu ở những vùng xa, vùng cao, không có nhà thờ. Sự hội họp thờ phượng và học Lời Chúa thường tại nhà của một con cái Chúa, có những ĐN thường gặp khó khăn, ngăn trở, bức hại. Cảm tạ Chúa lòng yêu Ngài của con dân Chúa giúp những nơi này tồn tại. Xin Chúa quan phòng tôi con Ngài, tiếp trợ cho họ mọi mặt, để từ những nơi này được nhân rộng thêm nữa.

Xem Thêm142,188
174,705,598