VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Cầu Nguyện


TWR Phụ Nữ Và Hy Vọng

2021/01/15: Cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan cho các nhân sự TWR, để qua các chương trình mà họ sản xuất, nhiều người biết đến sự Cứu Rỗi của Ngài. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa giúp nhóm Phụ Nữ của Hy Vọng TWR thực hiện những bài thu âm và phim để giúp các nhóm cầu nguyện hiểu Chúa là ai, những tiêu chuẩn của Ngài là gì và những điều kiện nào đi kèm với những lời hứa của Ngài. (Ê-sai 40:8, "cỏ khô, hoa rụng; nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời!")

VPNS

2021/01/15: – Ðức. HT Berlin độc lập, MS Nguyễn Ðức Hòa. Xin Chúa thêm sức khỏe cho MS Hòa. Cảm tạ Chúa dù ông đã hưu hạ nhưng vẫn tiếp tục chăm lo và gầy dựng HT. Xin Chúa tiếp tục thêm ơn sức trên Ông Bà MS Hòa, và con cái Chúa để công việc Ngài tại đây được phát triển càng hơn. HT Berlin thuộc HTTLVN Âu châu, BCH điều hành HT, MS Lê Khánh Dương, TĐ Tabitha Phượng Vajen PT. Xin Chúa thêm ơn trên quý đầy tớ Ngài trong việc chăm lo và gầy dựng HT, cho con cái Chúa được vững vàng trong đức tin.

Xem Thêm



139,305
172,458,486