VietChristian
VietChristian
17 Năm Nhìn Lại

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

CẦU NGUYỆN TRUYỀN GIÁO

2017/03/24: Trong năm qua hơn 7.620 người dân ở Tanzania đã quyết định tin Chúa sau khi xem bộ phim JESUS và 189 hội thánh đã được gầy dựng. Hãy cầu nguyện cho họ. Hãy cầu nguyện cho chúng ta, để luôn có được sự dẫn dắt từ Chúa Thánh Linh.

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2017/03/24: – Nhóm Sinh Viên Tin Lành Việt Nam. Xin Chúa quan phòng, ban sức mới cho anh chị em hướng dẫn, cho việc huấn luyện nhân sự đạt kết quả tốt để đáp ứng nhu cầu. Xin Chúa tiếp trợ tài chánh để việc điều hành thuận lợi; cho các SV học hành tốt, và qua nếp sống đạo đưa những bạn cùng trường lớp đến với đức tin trong Chúa. Xin Chúa thăm viếng, ban phước trên các CT truyền giảng của các nhóm, cho các CT trại đạt kết quả tốt. Thánh Kinh Hội Việt Nam (Vietnam Bible Society). Xin Chúa cho Bản Kinh Thánh Truyền Thống Hiệu Đính được phổ biến rộng rãi tại Việt Nam và hải ngoại. Xin Chúa cho có thêm tài chánh để in KT hầu đáp ứng được nhu cầu KT tại Việt Nam.

Xem Thêm46102
85,580,110