VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Cầu Nguyện


2020/07/04: – HTTL Ân Ðiển Toronto, MS Nguyễn Thanh Toàn. Cảm tạ Chúa cho tinh thần thờ phượng, tinh thần phục vụ Chúa, phục vụ nhau được Chúa thăm viếng, tinh thần thông công qua sinh hoạt nhóm nhỏ, và thiếu niên, thiếu nhi được tăng trưởng tâm linh. Xin cầu nguyện để Chúa làm thành lời hứa “một hội chúng lớn, mạnh đầy niềm vui” như khải tượng của HT (Ê-sai 9:2).

Xem Thêm123,710
161,645,855