VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Cầu Nguyện


2020/08/11: – Các Hội Thánh Nhánh (HTN): Kon Vi Ngheo, Tuma, Dak Đam, Dak Rve, Dak Chung. Xin Chúa ban ơn, thêm sức trên đầy tớ Chúa phụ trách các HTN để thăm viếng, chăm sóc con dân Ngài, xin Chúa giúp con dân Chúa tích cực học Lời Chúa hằng ngày, giữ vững đức tin, và mạnh dạn chia sẻ niềm tin.

Xem Thêm126,954
164,762,356