VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

CẦU NGUYỆN TRUYỀN GIÁO

2018/06/17: Hôm nay là Ngày Cha. Xin cầu nguyện cho những người cha Cơ Đốc được trung tín trong việc chia sẻ về Chúa với gia đình và bạn bè của họ.

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2018/06/17: – ĐN Gia An, MS Lê Văn Tám KN. Xin Chúa ban ơn, thêm sức cho người chăn, giúp con dân Chúa giữ vững đức tin vì đời sống tin kính phải chịu nhiều thử nghiệm, kinh tế khó khăn.

Xem Thêm58763
98,888,859