VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Cầu Nguyện


TWR Phụ Nữ Và Hy Vọng

2021/05/15: 15. Thưa Cha, xin dẫn dắt các hội thánh ở Paraguay để có thể chuẩn bị và đào tạo các nhân sự cho chức vụ để nhiều người được tiếp cận với tin mừng về phúc âm của Chúa và cả gia đình họ cũng quay lại với Đấng Christ. (2 Ti 3:16)

VPNS

2021/05/15: – HT New Way (BAP), MS Lê Vũ Thiên Ân. Cảm tạ Chúa ban phước tuôn tràn trên HT. Chương trình huấn luyện Lãnh Đạo được kết hợp với Trường Thần học Gate Way Seminary, California, Hoa Kỳ, đã có 12 sinh viên hoàn tất CT. Xin Chúa cho việc tìm địa điểm mới phù hợp với nhu cầu và sự phát triển của HT. HT Wollongong, MS Võ Trí Dũng. Xin Chúa ban sức mới trên người chăn, ơn dẫn dắt bầy chiên đi trong đường lối Ngài; cho con dân Chúa có tinh thần khao khát Lời Ngài, yêu thương, hiệp tác xây dựng, và mở rộng Vương Quốc Chúa.

Xem Thêm148,355
179,259,743