VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

TRUYỀN GIÁO

2020/02/16: Travis xin chúng ta cầu nguyện cho sự an lành về tinh thần, tình cảm và thể chất của những người gầy dựng hội thánh và gia đình của họ ở khu vực Cincinnati, OH. Xin cầu nguyện cho những nỗ lực của họ sẽ có nhiều kết qủa.

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2020/02/16: – Ủy Ban Y Tế Xã Hội. Xin Chúa thêm ơn sức, đường hướng trên MS Phan Vĩnh Cự, Phó hội Trưởng I, TĐ Trần Đỗ Phúc phụ tá (PT) hiệp cùng với Ban Y Tế Xã Hội để giúp HT và đồng bào trong hoàn cảnh y tế còn thiếu thốn. Cảm tạ Chúa về sự hoạt động tích cực của Ủy Ban Y Tế Xã Hội trong HT cũng như trong cộng đồng. Xin cầu nguyện cho những CT khám bệnh từ thiện, xây nhà cho người nghèo, nước sạch, dạy tiếng Việt... Xin Chúa tiếp trợ tài chánh dồi dào để Ủy Ban đáp ứng được những nhu cầu thiết thực của người dân trong các vùng sâu, vùng xa.

Xem Thêm111,626
148,253,122