VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Cầu Nguyện


TWR Phụ Nữ Và Hy Vọng

2021/04/13: 13. Lạy Chúa Giêsu, xin cho người dân Đức có lòng rộng rãi chia sẻ những gì họ có cho những người nghèo khổ. Giúp họ biết ban cho và hành động qua chương trình lịch cầu nguyện của Phụ Nữ và Hy Vọng. (1 Giăng 3: 16-18)

VPNS

2021/04/13: – Dân tộc La Chí: Dân số 13,158 chưa có ai tin Chúa và khó có thể tiếp cận với họ. Xin cầu nguyện cho người La Chí thoát khỏi sự trói buộc của tà linh; cho có người đem Tin Mừng đến với họ và cho họ mở lòng tiếp nhận.

Xem Thêm145,611
177,228,267