VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Ca-thương 3:23-24
VPNS
C:2/1/2019; P: 1/31/2019; 43 xem
Xem lần cuối 2/18/2019 20:25:51
Đọc  Chia sẻ
Giăng 6:27,30,68
VPNS
C:1/1/2019; P: 12/29/2018; 47 xem
Xem lần cuối 2/19/2019 17:40:53
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:16,20
VPNS
C:12/1/2018; P: 11/30/2018; 75 xem
Xem lần cuối 2/20/2019 17:48:47
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:13-16
VPNS
C:11/1/2018; P: 10/31/2018; 75 xem
Xem lần cuối 2/1/2019 8:54:8
Đọc  Chia sẻ
Giô-suê 24:1-13
VPNS
C:10/1/2018; P: 9/27/2018; 39 xem
Xem lần cuối 2/16/2019 23:52:7
Đọc  Chia sẻ
Giô-suê 4:4-7,21-22
VPNS
C:9/1/2018; 83 xem
Xem lần cuối 2/16/2019 14:17:35
Đọc  Chia sẻ
VPNS
C:8/1/2018; P: 7/31/2018; 86 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/15/2019 22:17:22
Đọc  Chia sẻ
Dân-số Ký 6:1-21; 1 Cô-rinh-tô 9:27; Các Quan Xét 16; Thi-thiên 46:10
VPNS
C:7/1/2018; P: 6/30/2018; 89 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 4:30:30
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:2-3; Sáng-thế Ký 17:1-8; Rô-ma 4:18-25
VPNS
C:6/1/2018; P: 5/28/2018; 91 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 15:26:20
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-19; Rô-ma 12:12; Nê-hê-mi 4:9; Mác 13:33
VPNS
C:5/1/2018; P: 4/29/2018; 150 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/15/2019 22:23:1
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm