VietChristian
VietChristian
httl.org

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

CẦU NGUYỆN TRUYỀN GIÁO

2018/11/09: Xin cầu nguyện cho Ron và Melissa ở Maine làm việc toàn thời gian trong khi họ cố gắng gầy dựng một hội thánh trong cộng đồng của họ. Cầu xin Chúa ban thêm sức cho họ và ban cho họ càng nhiều năng lượng.

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2018/11/09: - HT Báp-tít Reseda (BC), MS Triệu Nguyên Thiên Phúc; HT North Hollywood (CMA), MS Lê Hoàng Thái An; HT San Fernando Valley (CMA), MS Nguyễn Thành Phong; Nhóm Thông Công Cầu Nguyện Hoa Ngữ, MS Dương Trụ Xương. Xin Chúa ban ơn sức mới trên quý đầy tớ Chúa, cho nhiều đồng bào cơ hội biết Chúa và đến tin nhận Ngài.

Xem Thêm83,163
117,101,318