VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2019/01/12: – Hy Lạp. Xin Chúa cho VPNS liên lạc được với con dân Chúa và đồng bào tại Hy Lạp để giúp họ trong đức tin. Anh Quốc. Xin Chúa cho có giáo sĩ đến Luân Ðôn để đáp ứng nhu cầu tâm linh và truyền giảng cho cho con cái Chúa và đồng bào sống rải rác trên đất nước này. Xin Chúa cho VPNS có thể liên lạc được với họ để gửi tài liệu tìm hiểu, giúp trung tín học hỏi Lời Chúa.

Xem Thêm100,738
134,757,971