VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Cầu Nguyện


TWR Phụ Nữ Và Hy Vọng

2021/01/13: Cầu xin Chúa giúp chính quyền tại Nam Phi biết đặt họ ưu tiên cho việc giáo dục có chất lượng như là điều căn bản, và duy trì sự sống cho mọi trẻ em. (Gióp 34:4, " hần Đức Chúa Trời đã sáng tạo tôi, hơi thở của Đấng Toàn năng ban cho tôi sự sống.")

VPNS

2021/01/13: – Ðan Mạch. HT Slagelse, MS Ðiểu Huynh QN, MSNC Điểu Ân PT, TĐ Lâm Phol Lâm, TĐ Lâm Chức cộng tác chăm sóc; HT Odense, MS Ðiểu Nơh QN, Ông Ninh Quốc Bảo PT; HT Báp-tít Slagelse, MS Điểu Blưng QN. Xin Chúa thêm sức trên người chăn, cho con cái Chúa khao khát học Lời Ngài; cho đức tin của anh chị em mới tin Chúa được lớn mạnh; cho BCH có tinh thần phục vụ gây dựng HT; cho Nhóm Tín Hữu Nykobing được lớn lên trong đức tin.

Xem Thêm139,445
172,569,379