VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Cầu Nguyện


TWR Phụ Nữ Và Hy Vọng

2021/02/23: Cầu nguyện cho các phụ nữ tại Bra-xin được biến đổi khi nghe các chương trình và các bài tĩnh nguyện của TWR.

VPNS

2021/02/23: – Công việc Chúa tại Việt Nam. Xin Chúa ban ơn gây dựng từng HT, trên đầy tớ Chúa, cho đời sống thờ phượng Chúa của con dân Chúa thu hút nhiều người đến với Chúa để phát triển thêm các Điểm Nhóm (ÐN) qua lòng yêu Chúa, yêu đồng bào của con cái Chúa trong sự tích cực chia sẻ niềm tin và cho có nhiều đồng bào tin nhận Ngài. Xin Chúa giúp HT quan tâm gây dựng tâm linh của những người trẻ từ nhi đồng đến những gia đình trẻ, và xin Chúa kêu gọi nhiều người trẻ dấn thân vào môi trường này để phát triển công việc Chúa trong vùng.

Xem Thêm142,218
174,760,059