VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Cầu Nguyện


2020/05/23: – Bang Queenlands: HTTL Báp-tít Ân Ðiển Brisbane, MS Trịnh Mỹ Hoa; HT Ân Điển Rockhampton, MS Cao Thành Kính. Xin Chúa đầy ơn trên người chăn; và cho việc mở HT mới tại Cairn được tốt đẹp. HTTL Uniting Người Việt, MSTS Đặng Ngọc Phước; HTTL Brisbane, MS Viên Thế Trung. Xin Chúa ban sự khôn ngoan cho các đầy tớ Chúa và BCH; xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn HT và giúp con dân Chúa lớn lên trong niềm tin. HTTLVN Brisbane (CMA), MS Nhữ Đoàn Trung Kiên. Xin Chúa thêm năng lực sức mới trên người chăn, giúp con cái Chúa có tinh thần chia sẻ Phúc Âm và đời sống tâm linh tăng trưởng.

Xem Thêm120,572
158,609,447