VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng Thế 9 | Sáng Thế 10 | Sáng Thế 11 | Xuất Hành

Sáng Thế 10

10 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Đây là dòng dõi các con trai của Nô-ê là Sem, Cham và Giaphết; sau trận lụt, họ sinh con cái. 2 Con trai của Gia-phết là Gô-me, Ma-gót, Ma-đai, Gia-van, Tu-banh, Mê-siếc và Ti-ra. 3 Con trai của Gô-me là Ách-kê-na, Ri-phát và Tô-ga-ma. 4 Con trai của Gia-van là Ê-li-sa, Ta-rê-si, Kít-tim và Đô-da-nim. 5 Do họ mà có người khắp các bờ biển của các dân, chia ra tùy theo ngôn ngữ và họ hàng y trong các nước của họ. 6 Con trai của Cham là Cúc, Mích-ra-im, Phút và Ca-naan. 7 Con trai của Cúc là Sê-ba, Ha-vi-la, Sáp-ta, Ra-ê-ma và Sáp-tê-ca. Con trai của Ra-ê-ma là Sê-ba và Đê-đan. 8 Cúc sinh Nim-rốt, là người đầu tiên trở thành một người dũng mãnh trên đất. 9 Nim-rốt là một thợ săn dũng mãnh trước mặt CHÚA, vì thế có câu tục ngữ: "Giống như Nim-rốt, thợ săn dũng mãnh trước mặt CHÚA." 10 Trước tiên, người lập vương quốc tại Ba-bên, Ê-rết, A-cát và Ca-nê trong xứ Si-nê-a. 11 Từ xứ đó, người tiến qua A-si-ri rồi xây thành Ni-ni-ve, Rê-hô-bốt, Ca-lách 12 và Rô-sen, một thành lớn ở khoảng giữa Ni-ni-ve và Ca-lách. 13 Míc-ra-in sinh Lu-đim, A-na-mim, Lê-ha-bim, Náp-tu-him, 14 Pha-ru-sim, Cách-lu-him (tổ tiên dân Phi-litin và dân Cáp-tô-rim). 15 Ca-na-an sinh Si-đôn, con đầu lòng và Hếch, 16 cùng Giê-bu-sít, A-mô-rít, Ghi-rê-ga-sít, 17 Hê-vít, A-rêkít, Si-nít, 18 A-va-đi, Sê-ma-ri, Ha-ma-tít. Sau đó, các gia tộc Ca-na-an tản ra. 19 Lãnh thổ của người Ca-na-an về hướng Ghê-na, chạy từ Si-đôn đến Gaxa, về hướng Sô-đôm, Gô-mô-rơ, Át-ma và Sê-bô-im cho đến Lê-sa. 20 Đó là con cháu của Cham, chia theo gia tộc, ngôn ngữ trong các lãnh thổ và quốc gia. 21 Sem là anh cả của Gia-phết và là tổ phụ của dòng dõi Hê-be. 22 Con trai của Sem là Ê-lam, A-sua, A-bác-sát, Lút và A-ram. 23 Con trai của A-ram là U-xơ, U-lơ, Ghê-te và Mách. 24 A-bác-sát sinh Sê-lách; Sê-lách sinh Hê-be, 25 Hê-be sinh hai con trai, một người tên Be-léc, vì trong đời người này, người ta chia mặt đất ra làm nhiều xứ; người em tên Giốc-tan. 26 Giốc-tan sinh A-mô-đát, Sê-lép, Ha-sa-ma-vết, Giê-ra, 27 Ha-đô-ram, U-danh, Đích-la, 28 Ô-banh, A-bi-ma-ên, Sê-ba, 29 Ô-phia, Ha-vi-la và Giô-báp. Tất cả các người đó là con trai của Giốc-tan. 30 Lãnh thổ của họ chạy từ Mê-sa cho đến Sê-pha, vùng đồi núi ở phương đông. 31 Đó là con cháu của Sem, sắp theo gia tộc, ngôn ngữ, lãnh thổ và dân tộc. 32 Trên đây là dòng dõi của ba con trai Nô-ê sắp theo từng thế hệ và dân tộc; do họ mà các dân tộc chia ra trên mặt đất sau trận nước lụt.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn