VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng Thế 16 | Sáng Thế 17 | Sáng Thế 18 | Xuất Hành

Sáng Thế 17

17 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Khi Áp-ram được chín mươi chín tuổi, CHÚA xuất hiện và phán: "Ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng, con hãy sống một cách thánh thiện trước mặt Ta. 2 Ta sẽ củng cố giao ước giữa Ta với con và sẽ làm cho dòng dõi con gia tăng bội phần." 3 Áp-ram sấp mặt xuống đất, Đức Chúa Trời nói với ông: 4 "Về phần Ta, đây là giao ước của Ta với con: con sẽ là tổ phụ của nhiều dân tộc. 5 Người ta không gọi con là Áp-ram ‘cha tôn quý’ nữa, nhưng gọi là Áp-ra-ham ‘cha của các dân tộc’ vì Ta cho con làm tổ phụ nhiều dân tộc. 6 Ta làm cho con sinh sôi nẩy nở thành nhiều dân tộc, hậu tự con gồm nhiều vua chúa. 7 Ta lập giao ước này với con và hậu tự con đời này sang đời khác. Giao ước này còn mãi đời đời: Ta làm Đức Chúa Trời của con và của hậu tự con. 8 Ta sẽ cho con và hậu tự con toàn thể đất Ca-na-an mà con đang kiều ngụ làm sản nghiệp vĩnh viễn, Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ." Lễ Cắt Bì 9 Rồi Đức Chúa Trời nói với Áp-raham: "Con và hậu tự con phải giữ giao ước của Ta đời đời. 10 Giao ước của Ta với con và dòng dõi con là tất cả người nam trong vòng các con phải chịu lễ cắt bì: 11 Da quy đầu của các con phải bị cắt đi, đó là dấu chứng giao ước giữa Ta và con. 12 Mọi người nam phải chịu cắt bì sau khi sanh được tám ngày, những người sinh trong nhà con lẫn những người con lấy tiền mua từ người ngoại quốc không phải hậu tự con. 13 Người sinh trong nhà con hoặc người con mua đều phải chịu cắt bì. Giao ước Ta được ghi vào thân thể các con sẽ là một giao ước vĩnh viễn. 14 Kẻ nào không chịu cắt bì sẽ bị khai trừ ra khỏi dân tộc vì nó đã vi phạm giao ước Ta." 15 Đức Chúa Trời cũng nói với Áp-raham: "Sa-rai vợ con, con không còn gọi là Sa-rai nữa, vì tên của nàng sẽ là Sara. 16 Ta sẽ ban phước lành cho nàng và qua nàng Ta sẽ ban cho con một con trai. Phải, Ta sẽ ban phước lành dồi dào cho Sa-ra và nàng sẽ là tổ mẫu nhiều dân tộc, vua chúa của nhiều nước sẽ ra từ nàng." 17 Áp-ra-ham cúi mặt sát đất và cười thầm trong lòng: "Trăm tuổi như con mà sinh con được sao? Sa-ra đã chín mươi tuổi còn sinh nở sao?" 18 Rồi Áp-ra-ham nói với Đức Chúa Trời: "Ước gì Chúa cho Ích-ma-ên được sống."m 19 Đức Chúa Trời đáp: "Nhưng Ta bảo: Sa-ra vợ con sẽ sinh cho con một con trai. Con sẽ đặt tên nó là Y-sác. Ta sẽ lập giao ước với nó và hậu tự nó đời đời. 20 Còn Ích-ma-ên, Ta nghe lời con, Ta sẽ ban phước lành cho nó và cho nó sinh sôi nẩy nở gia tăng rất nhiều. Nó sẽ làm tổ phụ mười hai vua chúa và Ta sẽ làm cho nó thành một nước lớn. 21 Nhưng Ta sẽ lập giao ước với Y-sác mà Sa-ra sẽ sinh ra cho con vào độ này năm sau." 22 Khi chấm dứt câu chuyện với Áp-ra-ham Đức Chúa Trời lìa ông về trời. 23 Ngày hôm ấy, Áp-ra-ham làm lễ cắt bì cho Ích-ma-ên, con trai mình, và tất cả những người nam sinh trong nhà hay nô lệ ông đã mua về, đúng theo lời Đức Chúa Trời phán dạy. 24 Áp-ra-ham đã được chín mươi chín tuổi khi chịu cắt bì, 25 còn Ích-ma-ên lên mười ba khi chịu cắt bì. 26 Áp-ra-ham và con là Ích-ma-ên chịu cắt bì cùng trong một ngày, 27 luôn với tất cả những người nam sinh trong nhà và những người ông mua về.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn