VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng Thế 20 | Sáng Thế 21 | Sáng Thế 22 | Xuất Hành

Sáng Thế 21:5-8

21 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

5 Lúc Y-sác ra đời, Áp-raham đã được một trăm tuổi. 6 Sa-ra nói: "Đức Chúa Trời làm cho tôi vui cười, ai nghe đến cũng vui cười với tôi. 7 Ai dám nói với Áp-ra-ham có ngày Sa-ra sẽ cho con bú? Thế mà tôi đã sinh được một đứa con trai cho người lúc người đã già!" 8 Đứa trẻ lớn lên, và dứt sữa. Ngày Y-sác dứt sữa, Áp-ra-ham làm một bữa tiệc thật lớn.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn