VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng Thế 31 | Sáng Thế 32 | Sáng Thế 33 | Xuất Hành

Sáng Thế 32:20-30

32 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

20 Gia-cốp tự nhủ: "Ta gửi các tặng phẩm này trước, cho Ê-sau nguôi giận đã, rồi mình giáp mặt sau, chắc hẳn Ê-sau sẽ tiếp mình tử tế!" 21 Các lễ vật được đem đi hết; tối hôm ấy, Gia-cốp ở lại trong trại. 22 Giữa đêm khuya, Gia-cốp thức dậy, đưa hai vợ, hai cô hầu và mười một con trai qua suối Gia-bốc 23 với tất cả tài sản còn lại. 24 Gia-cốp ở lại một mình, có một người đấu vật với mình cho đến rạng đông. 25 Thấy mình không thắng được, người ấy liền đụng vào khớp xương hông của Gia-cốp làm trật xương hông, 26 và bảo rằng: "Trời đã sáng, hãy để ta đi!" Nhưng Gia-cốp đáp: "Nếu Ngài không ban phước lành cho tôi, tôi không để Ngài đi đâu!" 27 Người ấy hỏi: "Tên con là chi?" Đáp rằng: "Gia-cốp." 28 Người liền bảo: "Tên con không phải là Gia-cốp nữa, nhưng bây giờ là Y-sơ-ra-ên vì con đã vật lộn với Chúa và người, con đều thắng cả!" 29 Gia-cốp thưa: "Xin cho con biết tên Ngài." Người ấy đáp: "Con hỏi tên ta làm chi?" Rồi người ban phước lành cho Gia-cốp tại đó. 30 Gia-cốp gọi địa điểm này là Phê-ni-ên và giải thích rằng ông đã đối diện cùng Đức Chúa Trời mà vẫn còn sống.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn