VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng Thế 32 | Sáng Thế 33 | Sáng Thế 34 | Xuất Hành

Sáng Thế 33

33 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Ngước mặt lên, Gia-cốp thấy Ê-sau và bốn trăm người tiến đến. Gia-cốp lập tức chia đàn con cho Lê-a, Ra-chên và hai cô hầu. 2 Hai cô hầu và đàn con họ đi trước. Kế đến là Lê-a và năm con, rồi Ra-chên và Giô-sép đi sau cùng. 3 Gia-cốp vượt lên trước vợ con để đón Ê-sau, cúi mọp xuống đất bảy lần trước mặt anh mình. 4 Nhưng Ê-sau chạy đến ôm choàng Gia-cốp, bá lấy cổ mà hôn. Hai anh em đều khóc. 5 Thấy vợ con Gia-cốp tiến đến, Ê-sau hỏi: "Những người đi theo em đó là ai?" Gia-cốp đáp: "Đó là con cái Chúa đã cho em." 6 Hai cô hầu dẫn đàn con đến cúi mọp xuống chào Ê-sau, 7 đến Lê-a và các con và sau hết là Ra-chên và Giô-sép. 8 Ê-sau hỏi: "Các bầy vật đó em định làm chi?" Gia-cốp đáp: "Xin hiến dâng cho anh để anh dủ lòng thương." 9 Ê-sau từ khước: "Anh có đủ tài sản rồi; em cứ giữ các bầy vật đó." 10 Gia-cốp khẩn khoản: "Không, em nài xin anh vui lòng nhận các lễ vật ấy, vì em được gặp anh cũng như gặp Chúa rồi; anh đã vui lòng tiếp đón em! 11 Xin anh nhận lễ vật em đã dâng hiến vì Đức Chúa Trời đã hậu đãi em và cho em đầy đủ mọi sự." Gia-cốp nài nỉ mãi cho đến khi Ê-sau nhận các lễ vật ấy. 12 Ê-sau đứng dậy đề nghị: "Này, anh em ta hãy lên đường, anh sẽ hộ tống em." 13 Nhưng Gia-cốp phân trần: "Anh biết đám trẻ con còn yếu, bầy chiên, bò có nhiều con đang bú, nếu ép đi nhanh, chắc chỉ một ngày là chúng bỏ mạng. 14 Xin anh cứ đi trước, còn em sẽ chậm rãi theo sau, đi cho vừa sức của trẻ con và súc vật đang bú, cho đến chừng nào tới nhà anh trên núi Sê-i-rơ." 15 Ê-sau đề nghị: "Để anh bảo gia nhân ở lại làm hướng đạo cho em." Nhưng Gia-cốp từ khước: "Không cần, anh đã tỏ lòng thương em là quý lắm rồi." 16 Ngay hôm ấy, Ê-sau quay về núi Sê-i-rơ. 17 Còn Gia-cốp đi đến Su-cốt hạ trại và làm chuồng cho các bầy súc vật. Từ đó người ta gọi địa điểm này là Su-cốt. 18 Kể từ ngày lìa xứ Pha-đan A-ram, Gia-cốp đi đường bình an đến xứ Ca-na-an và hạ trại trước thành Si-chem. 19 Gia-cốp tậu một miếng đất cắm trại giá một trăm miếng bạc của anh em Si-chem tức là các con trai của Hê-mô. 20 Gia-cốp lập một bàn thờ tại Si-chem, và đặt tên bàn thờ là Ên, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn