VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng Thế 37 | Sáng Thế 38 | Sáng Thế 39 | Xuất Hành

Sáng Thế 38

38 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Giu-đa lìa gia đình xuống A-đu-lam trọ tại nhà Hi-ra. 2 Phải lòng một thiếu nữ Ca-na-an, con gái của Su-a, Giu-đa cưới nàng làm vợ. 3 Hai vợ chồng sinh được đứa con trai, đặt tên là Ê-rơ. 4 Nàng thọ thai nữa, sanh một con trai, đặt tên là Ô-nan; 5 lại sanh thêm một con trai, đặt tên là Sê-la. Giu-đa đang ở Kê-xíp thì vợ sinh. 6 Giu-đa cưới vợ cho Ê-rơ, con trưởng nam mình, cô này tên Ta-ma. 7 Nhưng Ê-rơ là người gian ác, nên bị Chúa phạt phải chết sớm. 8 Giu-đa bảo Hô-nan: "Con phải ăn nằm với Ta-ma và sinh con nối dõi cho anh, đúng theo luật định." 9 Nhưng Hônan biết nếu có sinh con cũng không thuộc về mình nên cứ để xuất tinh ra ngoài, cho Ta-ma đừng thụ thai. 10 Hành động ấy không đẹp lòng Chúa, nên Hô-nan cũng phải chết sớm. 11 Giu-đa bảo Ta-ma: "Con cứ về nhà cha mẹ ở goá đợi chờ một thời gian, cho đến khi Sê-la khôn lớn!" vì ông sợ không khéo Sê-la cũng chết luôn như hai anh nó. Ta-ma vâng lời về nhà cha mẹ. 12 Sau một thời gian, vợ Giu-đa qua đời. Qua kỳ tang chế, Giu-đa rủ Hy-ra đi Thim-na thăm các nhân công chuyên hớt lông cừu của mình. 13 Được tin ông gia sắp đến Thim-na để hớt lông chiên, 14 Ta-ma liền bỏ áo quả phụ, hoá trang mang mạng che mặt và đến ngồi bên cổng thành Ê-nam trên đường đi Thimna, hy vọng được ông gia mình kết hợp với Sê-la vì chàng đã khôn lớn rồi. 15 Giu-đa đến nơi, thấy Ta-ma che mặt, không biết là dâu mình, tưởng lầm là gái mãi dâm, 16 ông đến bảo muốn ngủ với cô ta. Ta-ma hỏi: "Ông cho tôi bao nhiêu?" 17 Giu-đa đáp: "Một con dê con." Ta-ma đề nghị: "Ông phải đặt cọc một cái gì trước khi gởi dê con đến cho tôi chứ!" 18 "Đặt cọc gì đây?" "Cái nhẫn, sợi dây và cây gậy trong tay ông đó là được rồi!" Giu-đa đồng ý; do đó Ta-ma thụ thai. 19 Nàng đứng dậy về nhà mặc lại chiếc áo quả phụ. 20 Giu-đa nhờ Hy-ra đem chiên con đến Ê-nam để thu lại các vật đặt cọc, nhưng Hy-ra tìm mãi không thấy người đàn bà ấy. 21 Hy-ra hỏi dân chúng Ê-nam: "Cô gái mãi dâm thường ngồi bên lề đường tại Ê-nam đi đâu rồi?" Họ đáp: "Ở đây làm gì có gái mãi dâm!" 22 Hy-ra quay về, báo cáo cho Giu-đa: "Tôi tìm nó không được, hỏi dân chúng thì họ quả quyết rằng trong thành không có gái mãi dâm." 23 Giu-đa đáp: "Thôi cứ để nó giữ các thứ ấy cũng được, đừng để người ta chê cười chúng ta. Tôi đã đúng hẹn gửi chiên cho nó, mà anh tìm nó không được thì đành chịu vậy!" 24 Ba tháng sau, có người đến báo cho Giu-đa: "Ta-ma, con dâu ông làm điếm nên chửa hoang rồi!" Giu-đa nổi giận quát: "Đem nó ra thiêu sống đi!" 25 Ta-ma bị bắt ra dàn hoả thiêu, liền nhờ người đem các vật đặt cọc trình cho Giu-đa: "Xin cha xét lại, xem các vật này của ai đây! Con thụ thai với người đó!" 26 Giu-đa giật mình nhìn nhận: "Tama phải lẽ hơn ta rồi! Chỉ vì ta đây không chịu cho Sê-la lấy nó như luật định&" Từ đó Giu-đa không ăn ở với Tama nữa. 27 Đến ngày sinh, Ta-ma sinh đôi. 28 Một đứa sắp lọt lòng mẹ, cô hộ sinh cột sợi chỉ đỏ vào tay nó, 29 nhưng nó rút tay vào. Thấy đứa kia ra trước cô hộ sinh ngạc nhiên: "Mày ở đâu mà xông ra đây?" Vì thế người ta đặt tên nó là Phê-rết có nghĩa là "xông ra". 30 Em nó lọt lòng sau, tay vẫn còn sợi chỉ đỏ, được đặt tên là Xê-ra.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn