VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng Thế 4 | Sáng Thế 5 | Sáng Thế 6 | Xuất Hành

Sáng Thế 5

5 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Đây là sách ghi dòng dõi A-đam khi Đức Chúa Trời tạo nên loài người, Ngài làm nên loài người giống Đức Chúa Trời. 2 Ngài sáng tạo nên người nam và người nữ, ban phước cho họ và gọi họ là "người" khi Ngài sáng tạo nên họ. 3 A-đam được một trăm ba mươi tuổi sinh một con trai giống như hình dạng mình và đặt tên là Sết. 4 Sau khi sinh Sết, A-đam còn sống được tám trăm năm, sinh con trai con gái. 5 A-đam sống tất cả được chín trăm ba chục năm, rồi qua đời. 6 Sết được một trăm lẻ năm tuổi sinh Ê-nót. 7 Sau khi sinh Ê-nót, Sết còn sống được tám trăm lẻ bảy năm, sinh con trai con gái. 8 Sết sống tất cả chín trăm mười hai năm, rồi qua đời. 9 Ê-nót được chín mươi tuổi sinh Kênan. 10 Sau khi sinh Kê-nan, Ê-nót còn sống được tám trăm mười lăm năm, sinh con trai con gái. 11 Ê-nót sống tất cả được chín trăm lẻ năm năm, rồi qua đời. 12 Kê-nan được bảy mươi tuổi sinh Ma-ha-la-ên. 13 Sau khi sinh Ma-ha-laên, 14 Kê-nan còn sống tất cả được chín trăm mười năm, rồi qua đời. 15 Ma-ha-la-ên được sáu mươi lăm tuổi, sinh Giê-rệt. 16 Sau khi sinh Giê-rệt, Ma-ha-la-ên còn sống được tám trăm ba mươi năm, sinh con trai con gái. 17 Ma-ha-la-ên sống tất cả được tám trăm chín mươi lăm năm, rồi qua đời. 18 Giê-rệt được một trăm sáu mươi hai tuổi sinh Ê-nót. 19 Sau khi sinh Ênót, Giê-rệt còn sống được tám trăm năm, sinh con trai con gái. 20 Vậy Giêrệt sống tất cả được chín trăm sáu mươi hai tuổi rồi qua đời. 21 Ê-nót được sáu mươi lăm tuổi sinh Mê-tu-sê-la. 22 Sau khi sinh Mê-tu-sê-la, Ê-nót đồng đi với Đức Chúa Trời ba trăm năm, sinh con trai con gái. 23 Ênót sống tất cả được ba trăm sáu mươi lăm tuổi. 24 Ê-nót đồng đi với Đức Chúa Trời rồi biệt tăm vì Đức Chúa Trời đã đem ông đi. 25 Mê-tu-sê-la được một trăm tám mươi bảy tuổi sinh Lê-méc. 26 Sau khi sinh Lê-méc, Mê-tu-sê-la còn sống được bảy trăm tám mươi hai năm, sinh con trai con gái. 27 Mê-tu-sê-la sống tất cả được chín trăm sáu mươi chín tuổi rồi qua đời. 28 Lê-méc được một trăm tám mươi hai tuổi sinh một con trai, 29 đặt tên là Nô-ê và nói: "Đứa con này sẽ an ủi ta về công việc ta và sự nhọc nhằn của bàn tay ta vì đất đã bị CHÚA rủa sả." 30 Sau khi sinh Nô-ê; Lê-méc còn sống được năm trăm chín mươi lăm năm, sinh con trai con gái. 31 Vậy, Lê-méc sống tất cả được bảy trăm bảy mươi bảy tuổi rồi qua đời. 32 Nô-ê được năm trăm tuổi sinh Sem, Cham và Gia-phết.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn