VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Nê-hê-mi | Ê-xơ-tê 5 | Ê-xơ-tê 6 | Ê-xơ-tê 7 | Gióp

Ê-xơ-tê 6

6 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Đêm ấy vua ngủ không được, nên truyền đem sách Sử Biên Niên vào đọc cho vua nghe. 2 Trong sách có nói đến việc Mạc-đô-chê báo cáo về Bích-than và Thê-rết, hai thái giám của vua thuộc đội vệ binh canh gác ngưỡng cửa, âm mưu ám hại vua A-suê-ru. 3 Vua phán hỏi: "Mạc-đô-chê có được vinh dự hay thăng chức gì về thành tích này không?" Các cận thần của vua tâu: "Tâu bệ hạ, chưa có gì cả." 4 Vua hỏi: "Ai đứng ngoài sân vậy?" Vì Ha-man vừa bước vào sân ngoài của hoàng cung, định tâu xin vua cho treo cổ Mạc-đô-chê lên giá mà ông đã dựng sẵn. 5 Các cận thần vua tâu: "Tâu bệ hạ, tướng Ha-man đứng ngoài sân." Vua truyền: "Hãy cho vào." 6 Ha-man vừa bước vào thì vua hỏi: "Theo khanh, phải làm gì cho người mà Ta muốn tôn trọng?" Ha-man nghĩ thầm trong bụng: "Có ai mà vua muốn tôn trọng hơn ta đâu?" 7 Vậy Ha-man tâu với vua: "Đối với người mà bệ hạ muốn tôn trọng, 8 xin bệ hạ sai mang đến vương bào mà chính bệ hạ đã mặc, vương mã đầu có đội vương miện, mà chính bệ hạ đã cưỡi. 9 Xin bệ hạ sai giao vương bào và vương mã cho một trong các vị thượng quan cao cấp nhất của bệ hạ để vị thượng quan ấy mặc cho người mà bệ hạ muốn tôn trọng, rồi nâng người lên lưng ngựa, dẫn đi ngang qua quảng trường của kinh thành, vừa đi vừa hô to: "Hãy xem vua ban vinh dự cho người thế này đây!’" 10 Vua phán với Ha-man: "Hãy mau mau lấy vương bào và vương mã y như khanh đã nói, và thi hành như vậy đối với Mạc-đô-chê, người Do-thái làm việc tại triều. Chớ bỏ sót điều chi hết trong mọi điều khanh vừa nói." 11 Thế là Ha-man đem vương bào và vương mã đến mặc cho Mạc-đô-chê và dẫn ông ngồi trên lưng ngựa đi ngang qua quảng trường của kinh thành, vừa đi vừa hô to: "Hãy xem vua ban vinh dự cho người thế này đây!" 12 Sau đó Mạc-đô-chê trở về triều, còn Ha-man vội vã về nhà, đầu trùm lại như để tang. 13 Ha-man thuật lại cho Xê-rết, vợ ông, và hết thảy bạn ông biết mọi điều xảy ra cho ông. Những người bạn khôn ngoan này và Xê-rết, vợ ông, đều nói: "ông bắt đầu sa cơ thất thế với Mạc-đô-chê rồi. Nếu hắn đúng là dòng giống Do-thái, ông không thể thắng được hắn đâu. Ông chắc chắn sẽ thảm bại." 14 Trong khi họ còn đang nói với Ha-man, các thái giám của vua đến và hối hả đưa Ha-man đi dự tiệc hoàng hậu Ê-xơ-tê dọn.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn