VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | I-sa 11 | I-sa 12 | I-sa 13 | Giê-rê-mi

I-sa 12

12 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Vào ngày ấy ngươi sẽ nói: "Lạy CHÚA, tôi cảm tạ Ngài, Dù Ngài đã giận tôi, Cơn giận Ngài đã nguôi Và Ngài an ủi tôi. 2 Quả thật, Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi của tôi, Tôi sẽ tin cậy và không sợ hãi. Vì CHÚA, chính CHÚA là sức mạnh và bài ca của tôi. Ngài đã trở nên sự cứu rỗi của tôi. 3 Các ngươi sẽ vui mừng múc nước Từ giếng cứu rỗi." 4 Vào ngày ấy các ngươi sẽ nói: "Hãy cảm tạ CHÚA, hãy cầu khẩn danh Ngài. Hãy công bố các công việc của Ngài giữa các dân tộc. Hãy tuyên dương rằng danh Ngài là đáng tôn trọng. 5 Hãy ca ngợi CHÚA vì Ngài đã hành động một cách vinh quang. Hãy công bố điều này cho cả trái đất. 6 Hỡi cư dân Si-ôn, hãy hô to và vui mừng ca hát Vì Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên là vĩ đại giữa vòng các ngươi."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn