VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | I-sa 11 | I-sa 12 | I-sa 13 | Giê-rê-mi

I-sa 12:5-6

12 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

5 Hãy ca ngợi CHÚA vì Ngài đã hành động một cách vinh quang. Hãy công bố điều này cho cả trái đất. 6 Hỡi cư dân Si-ôn, hãy hô to và vui mừng ca hát Vì Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên là vĩ đại giữa vòng các ngươi."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn