VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | I-sa 19 | I-sa 20 | I-sa 21 | Giê-rê-mi

I-sa 20

20 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Vào năm Sa-gôn, Vua A-si-ri sai thống tướng đến Ách-đốt, tấn công và chiếm lấy thành. 2 Lúc ấy, lời của CHÚA phán qua I-sa, con trai A-mốt rằng: "Hãy đi, cởi áo tang chế khỏi ngươi và cởi dép khỏi chân ngươi." I-sa làm như thế, người đi mình trần và chân không. 3 CHÚA cũng phán: "Như tôi tớ Ta là I-sa đã đi mình trần và chân không trong ba ămo thì đây là dấu và điềm nghịch cùng Ai-cập và Ê-thi-ô-bi. 4 Như vậy, Vua A-si-ri sẽ bắt tù binh Ai-cập và kẻ lưu đày Ê-thi-ô-bi, cả trẻ lẫn già đều đi mình trần, chân không, mông trần; một sự nhục nhã cho Ai-cập. 5 Bấy giờ, chúng nó là những người hy vọng nơi Ê-thi-ô-bi và kiêu hãnh về Ai-cập sẽ mất tinh thần và bối rối. 6 Vào ngày ấy, những người sống dọc bờ biển này sẽ nói rằng: "Kìa dân tộc mà chúng ta tin cậy và chạy đến nhờ giải cứu khỏi vua A-si-ri đã bị như thế thì làm sao chúng ta trốn thoát được?’"

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn