VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | I-sa 38 | I-sa 39 | I-sa 40 | Giê-rê-mi

I-sa 39

39 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Vào lúc ấy, vua Ba-by-lôn là Mê-rô-đác Ba-la-đan, con vua Ba-la-đan sai các sứ giả đem thư và tặng phẩm dâng vua Ê-xê-chia vì người nghe vua đau và đã được lành. 2 Vua Ê-xê-chia chào mừng các sứ giả và cho họ xem kho báu, bạc, vàng, hương liệu, dầu quý, tất cả kho võ khí và tất cả mọi vật trong kho. Không có vật gì trong cung điện hay trong cả vương quốc của mình mà vua Ê-xê-chia không chỉ cho các sứ thần xem. 3 Bấy giờ, tiên tri I-sa đến chầu vua Ê-xê-chia và hỏi: "Những người kia nói gì với vua và họ từ đâu đến thăm vua?" Vua Ê-xê-chia đáp: "Họ từ vùng đất xa xôi đến thăm ta, từ Ba-by-lôn." 4 I-sa tiếp: "Họ đã xem gì trong cung vua?" Ê-xê-chia đáp: "Họ đã xem tất cả mọi vật trong cung điện ta. Không có vật gì trong kho báu mà ta không chỉ cho họ xem." 5 I-sa tâu cùng vua Ê-xê-chia rằng: "Xin vua hãy nghe lời phán của CHÚA Vạn Quân. 6 Nầy, trong những ngày đến, tất cả mọi vật trong cung điện ngươi, là những vật tổ tiên ngươi đã tích trữ cho đến ngày nay, sẽ bị mang qua Ba-by-lôn, không có gì còn lại, CHÚA phán. 7 Một số con cháu ngươi, những người thuộc dòng dõi ngươi, do ngươi sinh ra sẽ bị bắt đi và làm hoạn quan trong cung vua Ba-by-lôn." 8 Vua Ê-xê-chia nói với I-sa: "Lời của CHÚA mà ngươi vừa nói là tốt." Vì vua nghĩ rằng trong thời vua sẽ có hoà bình và an ninh.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn