VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | I-sa 39 | I-sa 40 | I-sa 41 | Giê-rê-mi

I-sa 40:31

40 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

31 Nhưng ai trông cậy nơi CHÚA Sẽ được phục hồi sức mới, Cất cánh bay cao như chim phượng hoàng; Chạy mà không mệt nhọc, Đi mà không kiệt sức.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn