VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | I-sa 56 | I-sa 57 | I-sa 58 | Giê-rê-mi

I-sa 57:15

57 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

15 Vì Đấng cao quý, Đấng ngự nơi vĩnh hằng Và danh Ngài là thánh, phán như vầy: "Ta ngự nơi cao cả và thánh khiết Nhưng cũng ở cùng người có tâm thần ăn năn và khiêm tốn, Để phục hồi sức sống cho người có tâm thần khiêm tốn Cùng phục hồi sức sống cho kẻ có lòng ăn năn.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn