VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | I-sa | Giê-rê-mi 27 | Giê-rê-mi 28 | Giê-rê-mi 29 | Ai Ca

Giê-rê-mi 28

28 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Ngay trong năm ấy, tức năm thứ tư triều Sê-đê-kia, vua Giu-đa, vào tháng năm, tiên tri Ha-na-nia ở Ghi-bê-ôn, con trai A-xua, nói với tôi tại đền thờ, trước mặt các thầy tế lễ và toàn dân: 2 CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: "Ta đã bẻ ách của vua Ba-by-lôn. 3 Trong vòng hai năm tới, Ta sẽ hoàn lại chốn này mọi dụng cụ trong đền thờ mà Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn đã tước đoạt khỏi chốn này, đem về Ba-by-lôn." 4 CHÚA phán: "Ta cũng sẽ đem Giê-cônia, con trai Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, và tất cả những người Giu-đa bị đầy qua Ba-by-lôn trở về chốn này, vì Ta sẽ bẻ ách của vua Ba-by-lôn." 5 Tiên tri Giê-rê-mi đáp lại tiên tri Ha-na-nia trước mặt các thầy tế lễ và toàn dân đang đứng trong đền thờ: 6 "Tốt lắm! Ước gì CHÚA thực hiện điều ấy! Ước gì CHÚA làm ứng nghiệm lời ông nói, đem các dụng cụ trong đền thờ và tất cả những người bị lưu đày trở về nơi này từ Ba-by-lôn. 7 Tuy nhiên, xin ông lắng nghe lời tôi sắp nói với ông và với toàn dân đây: 8 Các đấng tiên tri từ thời xa xưa, trước đời tôi và ông, đã báo trước nạn chiến tranh, thảm họa, và bệnh dịch cho nhiều nước và quốc gia vĩ đại. 9 Còn vị tiên tri nào rao truyền về bình an, thịnh vượng, người ta sẽ biết vị tiên tri ấy thật sự do CHÚA sai phái khi lời ông ta được ứng nghiệm." 10 Tiên tri Ha-na-nia giật ách ra khỏi cổ tiên tri Giê-rê-mi, bẻ gẫy, 11 và tuyên bố trước mặt toàn dân: "CHÚA phán như vầy: Trong vòng hai năm tới, Ta cũng sẽ cất ách của Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, khỏi cổ mọi dân tộc, và bẻ gẫy y như vậy." Tiên tri Giê-rêmi ra về. 12 Sau khi tiên tri Ha-na-nia bẻ gẫy ách ra khỏi cổ tiên tri Giê-rê-mi, CHÚA phán với Giê-rê-mi: 13 "Con hãy đi nói với Ha-na-nia: CHÚA phán như vầy: Ngươi đã bẻ gẫy ách bằng gỗ, nhưng ngươi sẽ làm ách bằng sắt thế vào đó. 14 Vì CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Ta sẽ đặt ách sắt trên cổ mọi dân tộc này, để chúng phục dịch Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn. Chúng sẽ phục dịch người. Ngay cả các thú rừng Ta cũng ban cho người." 15 Bấy giờ, tiên tri Giê-rê-mi nói với tiên tri Ha-na-nia: "Ông Ha-na-nia, xin ông nghe đây. CHÚA không hề sai phái ông. Chính ông đã làm cho dân này tin cậy những lời giả dối. 16 Vì thế, CHÚA phán như vầy: Này, Ta sẽ đem ngươi đi khỏi dương gian. Ngươi sẽ chết nội trong năm nay, vì ngươi đã rao giảng sự nổi loạn nghịch lại CHÚA." 17 Tiên tri Ha-na-nia qua đời ngay chính năm ấy, vào tháng bảy.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn