VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | I-sa | Giê-rê-mi 28 | Giê-rê-mi 29 | Giê-rê-mi 30 | Ai Ca

Giê-rê-mi 29:11

29 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

11 CHÚA phán: "Vì chính Ta biết rõ chương trình Ta hoạch định cho các ngươi. Ta có chương trình bình an thịnh vượng cho các ngươi, chứ không phải tai họa. Ta sẽ ban cho các ngươi một tương lai đầy hy vọng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn