VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Giê-rê-mi | Ai Ca 2 | Ai Ca 3 | Ai Ca 4 | Ê-xê-chi-ên

Ai Ca 3:21-23

3 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

21 Nhưng điều này tôi sực nhớ, Do đó tôi hy vọng. 22 Vì cớ tình yêu thương thành tín của CHÚA, chúng tôi không bị tiêu diệt, Lòng thương xót Ngài chẳng dứt. 23 Nhưng tươi mới luôn mỗi buổi sáng; Sự thành tín Ngài lớn thay!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn