VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Lê-vi | Dân Số 32 | Dân Số 33 | Dân Số 34 | Phục Truyền

Dân Số 33

33 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lộ trình và các địa điểm hạ trại từ Ai-cập đến Giô-đanh. 2 Đây là các địa điểm dân Y-sơ-ra-ên hạ trại sau khi rời Ai-cập tiến lên theo hàng ngũ dưới quyền chỉ huy của Môi-se và A-rôn. Môi-se vâng lịnh CHÚA ghi chép cuộc hành trình của nhân dân theo thứ tự các địa điểm hạ trại. Đây là các chặn đường: 3 dân Y-sơ-ra-ên từ Ram-se lên đường ngày mười lăm tháng giêng, một ngày sau Lễ Vượt Qua, họ anh dũng kéo ra trước mắt toàn dân Ai-cập. 4 Dân ấy đang chôn cất các con trai đầu lòng mà CHÚA đã đánh hạ, vì Chúa đã đoán phạt các thần của họ. 5 Sau khi bỏ Ram-se, dân Y-sơ-ra-ên hạ trại tại Su-cốt; 6 rời Su-cốt và hạ trại tại Ê-tam; nơi giáp ranh sa mạc; 7 rời Ê-tam quay lại Phi-Ha-hi-rốt, phía đông Ba-an Sê-phôn, và hạ trại tại Mích-đôn. 8 Họ rời Phi-Ha-hi-rốt, đi qua giữa biển mà vào sa mạc; đi được ba ngày trong sa mạc Ê-tam, họ hạ trại tại Ma-ra. 9 Rời Ma-ra họ đến Ê-lim; là nơi có mười hai dòng suối và bảy mươi cây chà là và hạ trại tại đó. 10 Rời Ê-lim, họ hạ trại bên bờ Hồng-hải; 11 rời bờ Hồng Hải họ đóng trại trong sa mạc Sin. 12 Rời sa mạc Sin họ đóng trại tại Đáp-ca. 13 Rời Đáp-ca họ hạ trại tại A-lúc. 14 Rời A-lúc họ hạ trại tại Rê-phi-đim, là nơi không có nước ngọt cho người ta uống. 15 Rời Rê-phi-đim họ hạ trại trong sa mạc Si-nai. 16 Rời sa mạc Si-nai họ hạ trại tại Kíp-rốt-Ha-tha-va. 17 Rời Kíp-rốt-Ha-tha-va họ hạ trại tại Hát-sê-rốt. 18 Rời Hát-sê-rốt họ hạ trại tại Rít-ma. 19 Rời Rít-ma họ hạ trại tại Ri-môn-Phê-rết. 20 Rời Ri-môn-Phê-rết họ hạ trại tại Líp-ma. 21 Rời Líp-ma họ hạ trại tại Ri-sa. 22 Rời Ri-sa họ hạ trại tại Kê-hê-la-tha. 23 Rời Kê-hê-la-tha họ hạ trại tại núi Sê-phe. 24 Rời núi Sê-phe họ hạ trại tại Ha-ra-đa. 25 Rời Ha-ra-đa họ hạ trại tại Mác-hê-lốt. 26 Rời Mác-hê-lốt họ hạ trại tại Ta-hát. 27 Rời Ta-hát họ hạ trại tại Ta-rách. 28 Rời Ta-rách họ hạ trại tại Mít-ga. 29 Rời Mít-ga họ hạ trại tại Hách-mô-na. 30 Rời Hách-mô-na họ hạ trại tại Mô-sê-rốt. 31 Rời Mô-sê-rốt họ hạ trại tại Bê-nê-Gia-can. 32 Rời Bê-nê-Gia-can họ hạ trại tại Hô-ghi-gát. 33 Rời Hô-ghi-gát họ hạ trại tại Dốt-ba-tha. 34 Rời Dốt-ba-tha họ hạ trại tại Áp-rô-na. 35 Rời Áp-rô-na họ hạ trại tại Ê-xi-ôn-Ghê-be. 36 Rời Ê-xi-ôn-Ghê-be họ hạ trại trong sa mạc Xin, nghĩa là tại Ca-đê. 37 Rời Ca-đê họ hạ trại tại núi Hô-rơ, ở chót đầu xứ Ê-đôm. 38 Theo lệnh CHÚA, thầy tế lễ A-rôn leo lên núi Hôrơ rồi qua đời ngày mồng một tháng năm năm thứ bốn mươi sau khi dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập. 39 A-rôn hưởng thọ được một trăm hai mươi ba tuổi khi qua đời trên núi Hô-rơ. 40 Vua A-hát người Ca-na-an qua sông tại miền nam Ca-na-an đã nghe tin dân Y-sơ-ra-ên sắp đến nơi. 41 Rời núi Hô-rơ họ hạ trại tại Xa-mô-na. 42 Rời Xa-mô-na họ hạ trại tại Phu-nôn. 43 Rời Phu-nôn họ hạ trại tại Ô-bốt. 44 Rời Ô-bốt họ hạ trại tại Y-giê-A-ba-rim, trên bờ cõi Mô-áp. 45 Rời Y-giê-A-ba-rim, họ hạ trại tại Đi-bôn-Gát. 46 Rời Đi-bôn-Gát, họ hạ trại tại Anh-môn Đíp-lát-tha-im. 47 Rời Anh-môn Đíp-lát-tha-im, họ hạ trại trên núi A-ba-rim, gần Nê-bô. 48 Rời núi A-ba-rim, họ hạ trại trong đồng ruộng Mô-áp bên sông Giô-đanh đối ngang Giê-ri-cô. 49 Tại đồng bằng Mô-áp, họ hạ trại dọc sông Giô-đanh từ Bết-giê-si-mốt cho đến A-bên Si-tim. 50 Trong đồng bằng Mô-áp bên sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô, CHÚA bảo Môi-se: 51 "Con hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên, khi các ngươi qua sông Giô-đanh để vào xứ Ca-na-an, 52 hãy đuổi tất cả dân cư trong xứ đi. Hãy tiêu diệt các tượng chạm và tượng đúc và phá đổ tất cả các nơi cao của họ. 53 Hãy chiếm hữu đất đai và định cư tại đó vì Ta đã ban cho các ngươi chiếm hữu xứ ấy. 54 Hãy bắt thăm chia đất theo chi tộc họ, cho nhóm đông được hưởng miếng đất là được làm chủ miếng đất ấy. Hãy phân phối đất đai theo tông chi tộc. 55 Nhưng nếu các ngươi không đuổi dân cư trong xứ, những kẻ các ngươi cho ở lại sẽ như gai đâm trong mắt, chông xóc vào hông. Họ sẽ gây rối cho các ngươi trong xứ các ngươi ở. 56 Lúc ấy, Ta sẽ làm cho các ngươi điều Ta đã làm cho họ."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn