VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Lê-vi | Dân Số 33 | Dân Số 34 | Dân Số 35 | Phục Truyền

Dân Số 34

34 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 CHÚA bảo Môi-se nói với dân Y-sơ-ra-ên: 2 "Khi các ngươi vào Ca-na-an là đất Ta cho làm sản nghiệp, giới hạn đất ấy sẽ được ấn định như sau: 3 Về phía nam, đất gồm có sa mạc Xin, chạy dọc theo ranh nước Ê-đôm. Khởi đầu từ mũi Biển Chết về phía đông, 4 Biên giới phía nam của dốc núi Ạc-ráp-bim, tiếp tục chạy dài đến sa mạc Sin, sâu xuống đến phía nam của Ca-đê Ba-nê-a rồi từ đấy chạy đến Hát-sa-át-đa, ngang qua Át-môn. 5 Từ Át-môn, biên giới sẽ quay qua suối Ai-cập và dừng lại ở biển Địa Trung Hải. 6 Biên giới phía tây là bờ Địa Trung Hải. 7 Biên giới phía bắc chạy từ Địa Trung Hải cho đến núi Hô-rơ. 8 Từ đấy vạch một đường đến lối vào Ha-mát, qua sông Xê-đát, 9 Xíp-rôn và chấm dứt ở Hát-sa-ê-nan. 10 Biên giới phía đông sẽ bắt đầu từ Hát-sa-ê-nan chạy đến Sê-pham, 11 từ đó xuống Ríp-lát về phía đông của A-in, rồi tiếp tục xuống nữa cho đến khi giáp phía đông của biển Ki-nê-rết. 12 Từ biển Ki-nê-rết, biên giới chạy dọc theo sông Giô-đanh và chấm dứt ở Biển Chết." 1 13 Môi-se nói: "Đó là đất của chín chi tộc mới. Họ sẽ bắt thăm chia đất theo lệnh của CHÚA, 14 vì chi tộc Ru-bên, Gát và phân nửa chi tộc Ma-na-se 15 đã nhận phần đất của mình bên bờ phía đông sông Giô-đanh." 16 CHÚA lại bảo Môi-se: 17 "Sau đây là những người có trách nhiệm chia đất: Thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, Giô-suê, con trai của Nun, 18 và mỗi chi tộc một nhà lãnh đạo. 19 Đây là danh sách các nhà lãnh đạo các chi tộc: Ca-lép, con trai Giê-phu-nê đại diện Giu-đa. 20 Sê-mu-ên, con A-mi-hút, đại diện cho chi tộc Si-mê-ôn; 21 Ê-li-đát, con Kít-long, đại diện Bên-gia-min; 22 Bu-ki, con Giốc-đi, đại diện Đan; 23 Ha-ni-ên, con Ê-phát, đại diện Ma-na-se. 24 Kê-mu-ên, con Síp-tan, đại diện Ép-ra-im. 25 Ê-li-sa-phan, con Phác-nát, đại diện Sa-bu-luân, 26 Pha-ti-ên, con A-xan, đại diện Y-sa-ca; 27 A-hi-hút, con Sê-lô-mi, đại diện A-se 28 Phê-đa-ên, con A-mi-hút, đại diện chi tộc Nép-ta-li. 29 Đó là những người Ta chỉ định đứng ra chia đất Ca-na-an cho người Y-sơ-ra-ên."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn