VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Áp-đia | Giô-na 3 | Giô-na 4 | Mi-ca

Giô-na 4

4 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Nhưng Giô-na bực mình lắm và nổi giận. 2 Ông cầu nguyện CHÚA: "Ôi, lạy CHÚA, có phải đây là điều con đã nói khi con ở tại quê hương con không? Chính vì thế mà con đã vội vã trốn sang Tạc-sít vì con biết Chúa là Đức Chúa Trời nhân từ, hay thương xót, chậm giận, và giàu tình yêu thương, lại sẵn sàng đổi ý không giáng tai họa. 3 Lạy CHÚA, con cầu xin Ngài cất mạng sống con ngay bây giờ, vì con thà chết còn hơn sống." 4 CHÚA đáp: "Con giận có đúng không?" 5 Giô-na đi ra khỏi thành, ngồi ở phía đông thành. Tại đó, ông dựng cho mình một cái chòi, và ngồi trong chòi, dưới bóng mát, chờ xem điều gì sẽ xảy đến cho thành. 6 CHÚA, Đức Chúa Trời sắm sẵn một cây thầu dầu. Cây mọc lên cao, rợp bóng mát che đầu Giô-na, cứu ông khỏi sự khổ nhọc. Giô-na rất thỏa lòng về cây thầu dầu này. 7 Nhưng ngày hôm sau, vừa lúc rạng đông, Đức Chúa Trời sắm sẵn một con sâu, sâu cắn cây thầu dầu, cây liền khô héo. 8 Khi mặt trời lên cao, Đức Chúa Trời sắm sẵn một ngọn gió nóng cháy từ phương đông thổi đến. Mặt trời rọi thẳng xuống đầu Giô-na, ông dường như muốn ngất đi và cầu xin được chết: "Con thà chết còn hơn sống." 9 Đức Chúa Trời hỏi Giô-na: "Con giận vì cây thầu dầu khô héo có đúng không?" Giôna đáp: "Con giận đúng lắm, con giận đến nỗi muốn chết." 10 CHÚA phán: "Con tiếc cây thầu dầu mà con chẳng cực nhọc vì nó, cũng chẳng làm cho nó lớn lên. Nó mọc lên trong một đêm, đêm hôm sau lại chết đi. 11 Còn Ta, lẽ nào Ta lại không thương tiếc thành Ni-ni-ve to lớn kia, với hơn một trăm hai mươi ngàn người chưa biết phân biệt tay phải và tay trái, cùng với bao nhiêu súc vật sao?"

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn