VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Áp-đia | Giô-na 2 | Giô-na 3 | Giô-na 4 | Mi-ca

Giô-na 3

3 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 CHÚA phán với Giô-na lần thứ nhì: 2 "Con hãy đi ngay đến thành phố Ni-ni-ve to lớn kia, và rao truyền cho dân trong thành sứ điệp mà Ta đã phán dạy con." 3 Giô-na vâng lời CHÚA đi ngay đến Ni-ni-ve. Ni-ni-ve là một thành phố vô cùng to lớn, phải mất ba ngày mới đi xuyên qua hết thành phố. 4 Giô-na khởi sự vào thành, đi được một ngày, rồi rao giảng: "Còn bốn mươi ngày nữa, thành Ni-ni-ve sẽ sụp đổ." 5 Dân thành Ni-ni-ve tin Đức Chúa Trời. Họ công bố kiêng ăn, và mọi người từ lớn đến nhỏ đều quấn vải thô. 6 Khi tin đồn đến tai vua Ni-ni-ve, vua đứng dậy khỏi ngai, cởi áo bào ra, quấn vải thô và ngồi trên đống tro. 7 Vua truyền lệnh công bố khắp thành Ni-ni-ve: "Theo chiếu chỉ của vua và các quan, người và thú, không được nếm gì cả, cũng không được uống nước, thú không được ăn cỏ. 8 Người và thú đều phải quấn vải thô. Mọi người phải tha thiết cầu khẩn Đức Chúa Trời, xây bỏ lối sống ác và hành vi phạm pháp. 9 Biết đâu Đức Chúa Trời sẽ xây lại thương xót chúng ta, cơn nóng giận Ngài sẽ nguôi đi, và chúng ta khỏi chết?" 10 Đức Chúa Trời nhìn thấy điều họ làm, Ngài thấy họ xây bỏ lối sống ác. Vì thế Đức Chúa Trời đổi ý, không giáng tai họa theo như Ngài đã phán.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn