VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 2 | Mác 3 | Mác 4 | Lu-ca

Mác 3

3 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lần khác, Đức Giê-su đi vào hội đường, gặp một người bị teo tay. 2 Họ theo dõi xem Ngài có chữa lành cho người đó trong ngày Sa-bát không để tố cáo Ngài. 3 Ngài bảo người teo tay: "Hãy đứng dậy đến giữa đây." 4 Rồi Ngài hỏi: "Trong ngày Sa-bát nên làm điều thiện hay điều ác? Cứu người hay giết người?" Nhưng họ đều im lặng. 5 Ngài nhìn mọi người quanh mình, lòng tức giận và buồn phiền vì họ quá nhẫn tâm. Ngài bảo người teo tay: "Hãy duỗi tay ra." Người duỗi ra, thì tay được lành lặn. 6 Những người Pha-ri-si bỏ đi ra liền họp với đảng viên Hê-rốt âm mưu để giết Ngài. 7 Đức Giê-su và các môn đệ rút về phía bờ biển. Một đoàn dân đông từ các miền Ga-li-lê, Giu-đa, 8 Giê-ru-sa-lem, I-đơ-mia, bên kia sông Giô-đanh, miền xung quanh Ty-rơ và Sy-đôn kéo đến cùng Ngài vì họ đã nghe rất nhiều việc Ngài làm. 9 Vì đông người nên Ngài dặn môn đệ chuẩn bị sẵn một chiếc thuyền con phòng khi bị lấn ép. 10 Vì Ngài đã chữa lành nhiều người, nên những người bệnh tật chen lấn cốt để sờ vào Ngài. 11 Mỗi khi tà linh thấy Ngài, chúng đều quỳ xuống trước mặt Ngài, la lớn: "Thầy là Con Đức Chúa Trời." 12 Nhưng Ngài nghiêm cấm chúng tiết lộ điều đó. 13 Đức Giê-su lên núi, gọi những người Ngài chọn thì họ đến với Ngài. 14 Ngài thiết lập Mười Hai Sứ Đồ, cho họ theo bên cạnh Ngài, để Ngài sai đi truyền giảng 15 và ban cho quyền uy đuổi quỷ. 16 Đây là mười hai người Ngài đã lập: Si-môn, Ngài đặt tên là Phê-rơ;; 17Gia-cơ con Xê-bê-đê, và Giăng là em Gia-cơ, Ngài gọi họ là Bô-a-nẹt, nghĩa là con của sấm sét;; 18 An-rê, Phi-líp, Ba-thê-lê-my, Ma-thi-ơ, Thô-ma, Gia-cơ con của An-phê, Tha-đê, Si-môn người thuộc đảng Ca-na-an, 19 và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là kẻ phản Ngài. 20 Khi Đức Giê-su về đến nhà, dân chúng lại tụ họp đông đảo, đến nỗi Ngài và môn đệ không thể dùng bữa được. 21 Thân nhân Ngài nghe vậy tìm đến canh chừng Ngài, vì họ bảo rằng Ngài bị quẫn trí. 22 Nhưng các chuyên gia kinh luật từ Giê-ru-sa-lem đến lại nói: "Ông ấy bị quỷ Bê-ên-xê-bun ám và cậy trùm quỷ mà trừ quỷ." 23 Đức Giê-su kêu họ đến, dùng ngụ ngôn giải thích: "Làm sao Sa-tan có thể trừ Sa-tan được? 24 Một nước tự chia rẽ thì nước ấy không sao đứng vững được, 25 một nhà tự chia rẽ thì sẽ không đứng vững được. 26 Nếu Sa-tan tự chống nghịch và chia rẽ thì không tồn tại được nhưng bị tiêu diệt. 27 Không ai có thể vào nhà một người mạnh để cướp của mà không trói người mạnh kia trước, phải trói rồi mới cướp được. 28 "Ta quả quyết với các ông: Mọi tội lỗi loài người phạm đều có thể tha được, kể cả những lời phạm thượng. 29 Nhưng ai phạm thượng chống Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng bao giờ được tha mà phải mắc tội muôn đời." 30 Sở dĩ Ngài nói như vậy vì họ cho rằng Ngài bị tà linh ám. 31 Mẹ và các em Ngài đến đứng bên ngoài cho người gọi Ngài. 32 Đoàn dân đông ngồi quanh Ngài, họ thưa với Ngài: "Kìa, mẹ và các em Thầy đang ở ngoài kia tìm Thầy." 33 Ngài đáp: "Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?" 34 Rồi Ngài quay lại nhìn những người ngồi chung quanh, mà bảo: "Đây là mẹ Ta và anh em Ta? 35 Vì người nào làm theo ý Đức Chúa Trời đều là anh em, chị em, và mẹ Ta."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn