VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 3 | Mác 4 | Mác 5 | Lu-ca

Mác 4

4 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Một lần khác, Đức Giê-su khởi sự giảng dạy nơi bờ biển. Một đoàn dân rất đông tụ tập quanh Ngài nên Ngài phải xuống ngồi trên một chiếc thuyền đậu dưới nước, còn cả đám đông ở trên bờ. 2 Ngài dùng ngụ ngôn dạy họ nhiều điều; trong lúc dạy, Ngài bảo họ rằng: 3 "Hãy nghe đây! Một nông dân đi ra gieo giống. 4 Khi gieo, có hạt rơi trên đường mòn, chim đến ăn hết. 5 Hạt khác rơi vào nơi có đá, chỉ có ít đất nên liền mọc ngay. Vì đất không được dày, 6 lúc mặt trời mọc lên, thì bị sém nắng và không có rễ nên phải khô héo. 7 Hạt khác nữa rơi nhằm chỗ gai góc, gai mọc rậm lên làm nghẹt ngòi không kết hạt được. 8 Còn hạt rơi vào nơi đất tốt thì lớn lên, nẩy nở ra và kết quả, một hạt ra ba chục, hạt khác sáu chục, và hạt khác một trăm." 9 Rồi Ngài bảo: "Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe!" 10 Khi còn lại một mình Đức Giê-su, mười hai sứ đồ và những người khác hỏi Ngài về ngụ ngôn ấy. 11 Ngài đáp: "Sự huyền nhiệm Nước Đức Chúa Trời đã được ban cho các con. Nhưng đối với người ngoài thì dùng ngụ ngôn mà dạy mọi sự. 12 Để: "Họ xem thì vẫn xem mà không thấy, Nghe thì vẫn nghe mà không hiểu, E họ hối cải và được tha tội chăng.’" 13 Rồi Ngài bảo họ : "Các con không hiểu nổi ngụ ngôn này thì làm sao có thể hiểu được tất cả các ngụ ngôn khác? 14 Người gieo giống là người gieo Đạo. 15 Một số người như hạt giống trên con đường mòn, là nơi Đạo được gieo, họ vừa nghe xong liền bị Sa-tan đến cướp lấy Đạo đã gieo trong lòng. 16 Một số người khác như hạt giống nơi có đá, vừa nghe Đạo họ liền vui mừng tiếp nhận. 17 Nhưng trong lòng không có rễ, chỉ tạm bợ, khi gặp hoạn nạn, bắt bớ vì Đạo, họ liền vấp ngã. 18 Một số người khác nữa như hạt giống nơi gai góc, họ nghe Đạo 19 nhưng nỗi lo lắng về đời này, sự quyến rũ của giàu sang, và những dục vọng khác nữa nhập vào lòng khiến Đạo nghẹt ngòi không kết quả được. 20 Còn số người khác như hạt giống nơi đất tốt, nghe Đạo thì nhận lấy và kết quả, một hạt ra ba chục, hạt khác sáu chục và hạt khác nữa một trăm." 21 Ngài cũng phán dạy: "Có ai thắp đèn lại để dưới cái thùng hoặc dưới gầm giường không? Chẳng phải cái đèn được đặt trên giá sao? 22 Vì chẳng việc gì giấu kín mà lại không để tiết lộ ra, cũng chẳng việc gì giữ bí mật mà không để phơi bày. 23 Nếu ai có tai để nghe, hãy lắng nghe." 24 Ngài tiếp lời: "Hãy chú tâm đến những điều mình nghe, hễ các con đong đấu nào, thì được đong lại đấu ấy, và còn thêm nữa. 25 Vì ai có sẽ được cho thêm, còn ai không có, sẽ mất luôn cả phần đang có." 26 Ngài lại bảo: "Nước Đức Chúa Trời cũng ví như một người kia gieo hạt giống xuống đất. 27 Dù ngủ hay thức, dù ngày hay đêm, hạt giống cứ mọc lên, đâm chồi nẩy lộc thể nào người ấy cũng không hay biết. 28 Vì đất tự nó sinh hoa màu, trước hết là cây non, lớn lên trổ hoa, rồi kết hạt. 29 Khi lúa chín, người choa gặt hái ngay vì đã đến mùa thu hoạch." 30 Ngài lại bảo: "Chúng ta nên ví Nước Đức Chúa Trời với gì, hay nên dùng ngụ ngôn nào để trình bày ? 31 Nước Đức Chúa Trời ví như trường hợp hạt cải, lúc gieo xuống đất thì nhỏ hơn hết thảy các loại hạt trên đất. 32 Nhưng khi gieo rồi, hạt mọc thành cây, lớn hơn mọi thứ rau, cành lá sum sê đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới tàn cây." 33 Ngài dùng nhiều ngụ ngôn như thế để dạy Đạo tùy theo khả năng tiếp nhận của họ. 34 Ngài chẳng dạy họ điều gì mà không dùng ngụ ngôn, nhưng khi ở riêng Ngài giải thích tất cả cho các môn đệ. 35 Chiều hôm ấy, Ngài bảo các môn đệ: "Chúng ta hãy qua bờ bên kia." 36 Ngài vẫn còn ở dưới thuyền, các môn đệ đưa Ngài đi, tách khỏi đoàn dân, cũng có các thuyền khác cùng theo. 37 Bỗng một cơn bão lớn nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền ngập nước, 38 nhưng Ngài đang ở phía sau lái, dựa gối mà ngủ. Môn đệ đánh thức Ngài dậy: "Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết cả sao?" 39 Ngài thức dậy, quở gió và quát biển: "Hãy êm đi, lặng đi !" Gió liền yên, và biển lặng như tờ. 40 Rồi Ngài bảo các môn đệ: "Sao các con sợ đến thế? Không có đức tin sao?" 41 Họ khiếp sợ bảo nhau: "Người là ai mà đến gió và biển cũng vâng lệnh?"

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn